Menu Close

(11.9) Yêu cầu về Đại Số I cũng có áp dụng cho học sinh khuyết tật không?

(11.9) Yêu cầu về Đại Số I cũng có áp dụng cho học sinh khuyết tật không?

Có.  Tuy nhiên, học sinh khuyết tật đã cố gắng nhưng không vượt qua Đại Số I, ngay cả với các dịch vụ hỗ trợ và điều chỉnh cần thiết và phù hợp, nên xem xét nhờ học khu đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang miễn yêu cầu này để đạt mục đích nhận bằng.  [Cal. Educ. Code Sec. 56101.]  Không phải lúc nào miễn trừ cũng được chấp nhận, nhưng quy trình miễn trừ là cách duy nhất cho học sinh khuyết tật không thể vượt qua Đại Số I hay bất kỳ khóa học hoặc yêu cầu tốt nghiệp nào khác để vẫn nhận được bằng tốt nghiệp.