Menu Close

(11.14) Nếu con tôi không nhận được bằng tốt nghiệp chính quy nhưng sẽ nhận được giấy chứng nhận thành tích hoặc hoàn thành, trẻ vẫn hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt phải không?

(11.14) Nếu con tôi không nhận được bằng tốt nghiệp chính quy nhưng sẽ nhận được giấy chứng nhận thành tích hoặc hoàn thành, trẻ vẫn hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt phải không?

Con quý vị vẫn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt cho đến năm học trẻ được 22 tuổi, trừ khi trẻ đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp trước thời gian đó. [34 C.F.R. Sec. 300.102(a)(3)(ii); Cal. Ed. Code Secs. 56026(c)(4) & 56026.1(b)&(c).] Nếu con quý vị không tốt nghiệp, trẻ có thể nhận được “giấy chứng nhận thành tích” (còn gọi là “giấy chứng nhận hoàn thành”) vào cuối năm cuối cấp điển hình hoặc bất cứ lúc nào trước khi trẻ rời khỏi trường học ở tuổi 22. Giấy chứng nhận cung cấp sự công nhận thành tích cho những học sinh đáp ứng mục tiêu của IEP hoặc hoàn thành khóa học thay thế theo quy định, nhưng những học sinh đó sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp chính quy. Giấy chứng nhận cũng được tạo ra để vượt qua sự phản đối của các quan chức học khu, những người tin rằng học sinh giáo dục đặc biệt không nên tham gia các buổi lễ tốt nghiệp với các bạn đồng trang lứa khi trẻ không được cấp bằng tốt nghiệp chính quy. Do giấy chứng nhận không kết thúc khả năng hội đủ điều kiện, học sinh nhận được giấy chứng nhận có thể tiếp tục phấn đấu để nhận bằng tốt nghiệp chính quy. [Cal. Ed. Code Secs. 56390 & 56392.]

Ngoài ra, học khu phải tiếp tục cung cấp cho con quý vị các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết. [Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(8).] Nhóm IEP của con quý vị nên thảo luận về cách giải quyết các mục tiêu chuyển tiếp của con quý vị trước khi tất cả các dịch vụ từ học khu kết thúc. Kết quả/mục tiêu và dịch vụ chuyển tiếp nên được đưa vào trong IEP của con quý vị.