Menu Close

(11.7) Con tôi khuyết tật và ngôn ngữ chính của trẻ không phải là tiếng Anh. Điều gì, nếu có, nên được thực hiện để đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của con tôi trong kiểm tra CAASPP?

(11.7) Con tôi khuyết tật và ngôn ngữ chính của trẻ không phải là tiếng Anh. Điều gì, nếu có, nên được thực hiện để đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của con tôi trong kiểm tra CAASPP?

Học khu có thể, nhưng không bắt buộc, cung cấp kiểm tra CAASPP bằng “ngôn ngữ chính”, miễn là bài kiểm tra đó phù hợp với các tiêu chuẩn nội dung của môn Nghệ Thuật Anh Ngữ.  [Cal. Educ. Code Sec. 60640(b)(5)&(j); 5 C.C.R. Sec. 850(t)(w)&(ab) and 851(a).]

Kiểm tra thành tích tiếng Tây Ban Nha có tên là Bài Kiểm Tra dựa trên Tiêu Chuẩn bằng tiếng Tây Ban Nha (Standards-based Tests in Spanish, STS) là thẩm định ngôn ngữ chính ở California và có sẵn cho các học khu phục vụ cho các mục đích của hệ thống CAASPP nếu họ chọn cung cấp kiểm tra thẩm định bằng ngôn ngữ chính như một phần của hệ thống CAASPP.  [5 C.C.R. Sec. 850(t)&(ab).]  Trong các học khu cung cấp STS đó, học sinh đủ điều kiện là những học sinh từ lớp 2 đến lớp 11 có ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha và đang được hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha hay đang theo học các chương trình song ngữ bao gồm tiếng Tây Ban Nha hoặc Người Học Tiếng Anh (English Learner, EL) mới đến gần đây có ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha.  [5 C.C.R. Sec. 851.5(g).]  EL mới đến gần đây là một người được chỉ định là EL và đang trong 12 tháng đầu tiên theo học tại trường công lập ở Hoa Kỳ kể từ ngày 15 tháng 4 của năm học trước hoặc sau đó.  [5 C.C.R. Sec. 851.5(w).] Luật pháp California cũng quy định việc sử dụng công cụ phổ quát, hỗ trợ được chỉ định và điều chỉnh theo phương thức điện tử và không theo phương thức điện tử để học sinh sử dụng khi thực hiện STS.  [5 C.C.R. Sec. 854,4.]  Xem Hỏi & Đáp 3 ở trên để thảo luận kỹ hơn về công cụ phổ quát, hỗ trợ được chỉ định và điều chỉnh theo phương thức điện tử và không theo phương thức điện tử là gì, ai có quyền sử dụng và các yêu cầu để sử dụng là gì.