Menu Close

(11.11) Nếu con tôi đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp chính quy, khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt sẽ kết thúc phải không?

(11.11) Nếu con tôi đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp chính quy, khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt sẽ kết thúc phải không?

Có. Tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp trung học chính quy sẽ khiến con quý vị không hội đủ điều kiện tiếp tục nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. [Cal. Ed. Code Sec. 56026.1(a); 34 C.F.R. Sec. 300.102(a)(3)(i).]

Việc tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp chính quy sẽ là “thay đổi việc xếp lớp” dành cho học sinh giáo dục đặc biệt. [34 C.F.R. Sec. 300.102(a)(3)(iii); Cal. Ed. Code Secs. 56500,5.]  “Thay đổi việc xếp lớp” là một sự kiện có ý nghĩa pháp lý đối với một học sinh giáo dục đặc biệt và sẽ yêu cầu học khu gửi thông báo trước bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh (vào một khoảng thời gian hợp lý trước khi thay đổi xếp lớp diễn ra).  [34 C.F.R. Sec. 300.503(a)(1); Cal. Ed. Code Sec. 56500.4(a).] Thông báo trước bằng văn bản phải bao gồm: mô tả về những gì học khu dự định thực hiện, giải thích về lý do của hành động, mô tả về bất kỳ giải pháp thay thế mà học khu đã xem xét và lý do tại sao chúng bị từ chối, mô tả về các báo cáo, kiểm tra và thủ tục dẫn tới hành động và thông tin về quyền và nguồn hỗ trợ bênh vực của học sinh và phụ huynh. [34 C.F.R. Secs. 300.102(a)(3)(iii) & 300.503(b); Cal. Ed. Code Sec. 56500.4(b).] Nếu không có thông báo bắt buộc này, đề xuất cho con quý vị tốt nghiệp của học khu có thể không phù hợp. [Union School District v. Smith, 15 F.3d 1519 (9th Cir. 1994).] Tuy nhiên, không bắt buộc phải có đánh giá mới về con quý vị trước khi cấp bằng tốt nghiệp trung học chính quy. [34 C.F.R. Sec. 300.305(e)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56381(i)(1).]

Trước khi học sinh giáo dục đặc biệt tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp hoặc đạt đến độ tuổi hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt tối đa là 22, học khu phải cung cấp cho học sinh bản tóm tắt về kết quả học tập và năng lực chức năng, bao gồm các khuyến nghị về cách hỗ trợ học sinh đáp ứng các mục tiêu giáo dục sau trung học.  [Cal. Ed. Code Secs. 56026(c)(4) & 56381(i)(2).]

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của nhóm IEP rằng con mình sẽ tốt nghiệp, quý vị có thể nộp đơn theo thủ tục pháp lý.