Menu Close

(11.15) Nếu con tôi nhận được giấy chứng nhận thành tích hoặc hoàn thành, trẻ có thể tham gia lễ tốt nghiệp và các hoạt động liên quan không?

(11.15) Nếu con tôi nhận được giấy chứng nhận thành tích hoặc hoàn thành, trẻ có thể tham gia lễ tốt nghiệp và các hoạt động liên quan không?

Theo luật tiểu bang, học sinh nhận được giấy chứng nhận thành tích hoặc hoàn thành có quyền tham gia vào các buổi lễ tốt nghiệp và bất kỳ hoạt động nào của trường liên quan đến tốt nghiệp. [Cal. Ed. Code Sec. 56391.] Học khu có thể, nhưng không bắt buộc, trao giấy chứng nhận thành tích hoặc hoàn thành. [Cal. Ed. Code Sec. 56390.] Tuy nhiên, nếu việc tham gia các hoạt động liên quan đến tốt nghiệp được quy định trong IEP của con quý vị (như là một phần của việc tham gia các hoạt động hòa nhập ở trường), học khu phải thực hiện IEP và cho phép trẻ tham gia các hoạt động tốt nghiệp cho dù trẻ có nhận được giấy chứng nhận hoàn thành/thành tích hay không. Quý vị nên giải quyết sự tham gia này trong IEP, bắt đầu bằng cuộc thảo luận về quá trình chuyển tiếp, ở tuổi 16 trở xuống. Việc này sẽ đảm bảo đủ thời gian để thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào nhằm giải quyết các bất đồng trước lễ tốt nghiệp.