Menu Close

(11.12) Nếu học sinh không nhận được dịch vụ phù hợp trong một khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp, trẻ có thể tiếp tục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không?

(11.12) Nếu học sinh không nhận được dịch vụ phù hợp trong một khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp, trẻ có thể tiếp tục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không?

Không. Tuy nhiên, học sinh bị từ chối các dịch vụ phù hợp có thể yêu cầu, một cách không chính thức hoặc thông qua phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, rằng học khu cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp bồi thường.  Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.  Các dịch vụ bồi thường được cung cấp bởi học khu một cách tự nguyện hoặc theo lệnh của viên chức điều trần theo thủ tục pháp lý có thể được cung cấp sau khi học sinh tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp chính quy.  [Maine School Admin. Dist. No. 35 v. Mr. and Mrs. R. (1st Cir. 2003) 321 F.3d 9, 17-18; San Dieguito Union High Sch. Dist. v. Guray-Jacobs (S.D. Cal. 2005, No. 04CVL330) 44 IDELR 189, 105 LRP 56315; Hemet USD, OAH Case No. 2015090860, 116 LRP 20083 (2015).]  Trong tình huống này, học sinh không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc nhận các dịch vụ bồi thường đó. Sau khi các dịch vụ bồi thường được cung cấp, khả năng hội đủ điều kiện của học sinh sẽ kết thúc.

Khiếu nại đối với những lần từ chối dịch vụ phù hợp trước đây không được quá hai năm tại thời điểm phụ huynh hoặc học sinh yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý.  [34 C.F.R. Sec. 300.507(a)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56505(l).]  Nếu học sinh chưa được cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt phù hợp trong giai đoạn hai năm trước khi tốt nghiệp, phụ huynh (hoặc học sinh nếu đủ 18 tuổi và không được bảo hộ), nếu có thể, nên nộp đơn theo thủ tục pháp lý trước khi học sinh tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp và khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của học sinh kết thúc. Học khu có thể lập luận rằng phụ huynh hoặc học sinh không còn là học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt sẽ không có quyền đưa ra một hành động theo thủ tục pháp lý về giáo dục đặc biệt chống lại học khu.