Menu Close

(11.6) Thẩm Định Thay Thế của California được cung cấp cho học sinh như thế nào?

(11.6) Thẩm Định Thay Thế của California được cung cấp cho học sinh như thế nào?

CAA được cung cấp trực tiếp cho học sinh (từ người kiểm tra văn bản đến học sinh).  Tùy thuộc vào tình trạng khuyết tật hoặc nhu cầu của học sinh, CAA có thể có hoặc không liên quan đến việc học sinh sử dụng máy tính độc lập để kiểm tra, hoặc, đối với phần khoa học trong bài kiểm tra, là phản ứng độc lập của học sinh đối với nhiệm vụ về thành tích theo phương thức điện tử.  Trừ khi bị Cẩm Nang Quản Trị Kiểm Tra CAASPP cấm, học sinh có thể nhận được hỗ trợ hướng dẫn, chẳng hạn như lời hướng dẫn của thông dịch viên, hỗ trợ về thể chất và bất kỳ tài nguyên nào được ghi trong IEP hoặc chương trình Mục 504 của học sinh.  [5 C.C.R. Sec. 854.5.]