Menu Close

(11.17) Nếu con tôi dự định tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học SAT (ban đầu có tên là Kiểm Tra Năng Khiếu Học Thuật), trẻ có được tự động cấp sự điều chỉnh nếu trẻ có IEP hoặc Mục 504 không?

(11.17) Nếu con tôi dự định tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học SAT (ban đầu có tên là Kiểm Tra Năng Khiếu Học Thuật), trẻ có được tự động cấp sự điều chỉnh nếu trẻ có IEP hoặc Mục 504 không?

Không. Ngay cả khi con quý vị có IEP hoặc chương trình Mục 504 bao gồm những sự điều chỉnh kiểm tra, trẻ vẫn phải nộp đơn cho Ủy Ban Đại Học (College Board), nơi điều hành SAT, để được chấp thuận điều chỉnh. Quý vị phải nộp tài liệu về tình trạng khuyết tật của con mình và tác động của khuyết tật đến chức năng và khả năng của trẻ trong tình huống kiểm tra.  Quý vị nên gửi tài liệu này kịp thời để nhận quyết định (và kháng cáo nếu cần thiết) trước ngày kiểm tra.

Để biết thông tin cụ thể về quy trình SAT và yêu cầu của quy trình, hãy truy cập: https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities

Các hướng dẫn về khả năng hội đủ điều kiện điều chỉnh và thủ tục đăng ký ACT (ban đầu là Kỳ Thi Đại Học Mỹ) tương tự như các quy định của Ủy Ban Đại Học. Để biết thông tin cụ thể về ACT và các yêu cầu của kỳ thi đó, hãy truy cập: http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/accommodations.html