Menu Close

(11.4) Nếu con tôi có thể tham gia kiểm tra CAASPP và nếu trẻ sử dụng phương tiện hỗ trợ hoặc chiến lược không được liệt kê là một trong những công cụ phổ quát, hỗ trợ được chỉ định và điều chỉnh, trẻ có thể được phép sử dụng điều chỉnh hoặc chiến lược chuyên môn đó trong quá trình kiểm tra không?

(11.4) Nếu con tôi có thể tham gia kiểm tra CAASPP và nếu trẻ sử dụng phương tiện hỗ trợ hoặc chiến lược không được liệt kê là một trong những công cụ phổ quát, hỗ trợ được chỉ định và điều chỉnh, trẻ có thể được phép sử dụng điều chỉnh hoặc chiến lược chuyên môn đó trong quá trình kiểm tra không?

Đối với học sinh tham gia chương trình Mục 504 hoặc IEP, học khu có thể gửi yêu cầu tới Sở Giáo Dục California (Sở) để cho phép học sinh sử dụng “tài nguyên không được liệt kê” trong quá trình kiểm tra CAASPP.  [5 C.C.R. Sec. 850(a-m) and 854.9(a)-(c).]  “Tài nguyên không được liệt kê” là hỗ trợ hướng dẫn mà học sinh được sử dụng trong hướng dẫn hàng ngày hoặc trong thẩm định chưa được liệt kê như một công cụ phổ quát, hỗ trợ được chỉ định hoặc điều chỉnh. Học khu phải thực hiện yêu cầu này ít nhất mười ngày trước khi bắt đầu kiểm tra CAASPP và phải thực hiện yêu cầu này hàng năm.  Sở sẽ đánh giá yêu cầu và chỉ cho phép học sinh sử dụng tài nguyên không được liệt kê nếu xác định rằng tài nguyên đó không đe dọa đến tính bảo mật của bài kiểm tra và không thay đổi cấu trúc được đo bằng kiểm tra.  [Id.]  Thay đổi cấu trúc có nghĩa là sửa đổi khái niệm hoặc kỹ năng được kiểm tra, về cơ bản làm thay đổi ý nghĩa và khả năng so sánh của điểm kiểm tra thành tích.  [5 C.C.R. Sec. 850(j).]

Nếu Sở xác định rằng tài nguyên không được liệt kê sẽ thay đổi cấu trúc được đo bằng bài kiểm tra, Sở sẽ không phê duyệt.  Tuy nhiên, học sinh vẫn có thể sử dụng tài nguyên trong bài kiểm tra, nhưng học sinh sẽ nhận được báo cáo điểm riêng lẻ và sẽ không được học khu tính là tham gia kiểm tra CAASPP.  Nếu tài nguyên không được liệt kê đã yêu cầu đánh giá được Sở xác định không thay đổi cấu trúc được đo bằng kiểm tra, học sinh có thể được học khu tính là đã tham gia kiểm tra CAASPP.  [5 C.C.R. Sec. 854.9(d).]

Sở đã xác định rằng một số tài nguyên chưa được liệt kê sẽ thay đổi một hoặc nhiều cấu trúc được đo bằng kiểm tra CAASPP và sẽ không phê duyệt yêu cầu sử dụng các tài nguyên đó trong quá trình kiểm tra này.  Các tài nguyên đó bao gồm, ví dụ: máy tính cầm tay đối với phần toán học của bài kiểm tra từ lớp 3 đến lớp 5, bảng nhân cho lớp 3 và sử dụng từ điển đồng nghĩa.  [5 C.C.R. Sec. 854.9(e).]