Menu Close

(13.1) Luật liên bang nào yêu cầu dịch vụ giáo dục mẫu giáo?

(13.1) Luật liên bang nào yêu cầu dịch vụ giáo dục mẫu giáo?

Luật Công (PL) 99-457, được thông qua vào năm 1986, là một luật liên bang giúp mở rộng dịch vụ cho trẻ dưới 5 tuổi cần giáo dục đặc biệt.  Luật này hiện là một phần của Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) và giúp trợ cấp cho các tiểu bang để cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho trẻ khuyết tật từ 3-5 tuổi.  [20 United States Code (U.S.C.) Sec.1419.]  Tại California, các cơ hội giáo dục sớm cũng được cung cấp cho trẻ dưới ba tuổi.  [California Education Code (Cal. Ed. Code) Sec. 56425 and following; Government Code (Cal. Govt. Code) Sec. 95000 and following.] Xem Chương 12, Thông Tin về Các Dịch Vụ Can Thiệp Sớm.