Menu Close

(13.6) Nếu tôi nghĩ con tôi cần dịch vụ, tôi nên liên hệ với ai?

(13.6) Nếu tôi nghĩ con tôi cần dịch vụ, tôi nên liên hệ với ai?

Quý vị nên viết thư cho quản trị viên học khu địa phương (ví dụ: hiệu trưởng hoặc giám đốc phụ trách giáo dục đặc biệt) để yêu cầu thẩm định hoặc đánh giá cho con mình.  [5 C.C.R. Sec. 3021; Cal. Ed. Code Secs. 56029, 56300 – 56329.]  Theo luật tiểu bang, học khu phải cung cấp cho quý vị một kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, trừ khi học khu không đồng ý với nhu cầu thẩm định.  Nếu yêu cầu được thực hiện 10 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học, kế hoạch phải được phát triển trong vòng 10 ngày sau khi bắt đầu năm học tiếp theo.  [Cal. Ed. Code Sec. 56321(a).]

Sau đó, quý vị có 15 ngày để trả lời hoặc chấp thuận kế hoạch thẩm định.  Trong thời gian đó, quý vị có thể yêu cầu thẩm định trong các lĩnh vực bổ sung.  Không ai có thể thẩm định con quý vị trừ khi quý vị đồng ý bằng văn bản.  [Cal. Ed. Code Sec. 56321(c).]  Xem Chương 2, Thông Tin về Đánh Giá và Thẩm Định.

Nếu bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa được coi là không hợp lệ đối với trẻ trong độ tuổi từ ba đến năm tuổi, nhân viên đánh giá nên sử dụng các phương pháp kiểm tra thay thế.  Các lựa chọn thay thế có thể bao gồm thang đo, dụng cụ, quan sát và phỏng vấn, như được chỉ định trong kế hoạch thẩm định.  [Cal. Ed. Code Sec. 56441.11(e).]

IEP phải được phát triển như là kết quả thẩm định trong vòng 60 ngày kể từ ngày học khu nhận được sự đồng ý bằng văn bản của quý vị để thẩm định (không tính ngày giữa các đợt học, học kỳ hoặc kỳ nghỉ dài hơn năm ngày). Tuy nhiên, nếu yêu cầu được đưa ra 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học thông thường, thẩm định và IEP phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày sau khi năm học tiếp theo bắt đầu.  [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]