Menu Close

(13.14) Con tôi có thể tham gia hoạt động giáo dục với trẻ không khuyết tật không?

(13.14) Con tôi có thể tham gia hoạt động giáo dục với trẻ không khuyết tật không?

Có.  Các yêu cầu của IDEA liên quan đến việc giáo dục trẻ trong “môi trường ít hạn chế nhất” (least restrictive environment, LRE) áp dụng cho trẻ mẫu giáo khuyết tật.  [34 C.F.R. Sec. 300.116(a)(2).]  Học khu phải cung cấp chương trình với bạn bè không khuyết tật nếu nhóm IEP của trẻ xác định rằng điều này phù hợp.  Tuy nhiên, nếu học khu không có chương trình mẫu giáo cho trẻ không khuyết tật, thì liên bang không yêu cầu thiết lập các chương trình mẫu giáo toàn học khu.  Tòa án không phân biệt giữa lứa tuổi học sinh và tuổi mẫu giáo khi giải quyết yêu cầu cho trẻ khuyết tật được giáo dục cùng với trẻ không khuyết tật.  [L.B. and J.B. v. Nebo School District (10th Cir. 2004) 379 F.3d 966.]

Trong trường hợp không có chương trình được thiết lập cho trẻ mẫu giáo không khuyết tật, yêu cầu LRE có thể được đáp ứng bằng các biện pháp thay thế.  Ví dụ: con quý vị có thể tham dự (toàn thời gian hoặc bán thời gian) chương trình mẫu giáo phục vụ trẻ không khuyết tật (chẳng hạn như Bắt Đầu Thuận Lợi).  Thay vào đó, con quý vị có thể tham dự chương trình mẫu giáo dành cho trẻ khuyết tật nằm trong khuôn viên trường phục vụ trẻ ở độ tuổi đi học không khuyết tật.  Cuối cùng, học khu có thể trả tiền cho việc xếp lớp vào trường mẫu giáo tư và cung cấp các dịch vụ bổ sung.  [Cal. Ed. Code Secs. 56441.4 & 56443(a); see OSEP Letter, January 9, 2017; https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/preschool-lre-dcl-1-10-17.pdf.]]

Nhu cầu của con quý vị về chương trình mẫu giáo tích hợp hoặc hòa nhập vào trường mẫu giáo thông thường phải được thiết lập trong IEP của trẻ.  Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.