Menu Close

(13.3) Có phải tất cả các học khu đều chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các dịch vụ cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi không

(13.3) Có phải tất cả các học khu đều chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các dịch vụ cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi không

Có.  Theo luật của California, tất cả các học khu đều có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ cho tất cả trẻ em hội đủ điều kiện trong độ tuổi từ ba đến năm tuổi.  [Cal. Ed. Code Secs. 56001(b) & 56440(c).]

Nếu trẻ đã nhận được dịch vụ “can thiệp sớm” hoặc “Bắt Đầu Sớm” từ học khu, học khu phải đảm bảo rằng trẻ sẽ được trải qua quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và hiệu quả sang chương trình mẫu giáo.  [20 U.S.C. Sec. 1437(a)(9); Cal. Ed. Code Sec. 56426.9(a).]  Học khu cũng phải đảm bảo rằng chương trình giáo dục cá nhân [IEP] đã được phát triển và đang được thực hiện vào thời điểm sinh nhật thứ 3 của trẻ. [Cal. Ed. Code Sec. 56426.9(b); 34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.124(b).]  Nếu trẻ lên ba trong những tháng mùa hè, nhóm IEP phải xác định ngày bắt đầu dịch vụ IEP.  [Cal. Ed. Code Sec. 56426.9(d).] Học khu phải tham gia vào các hội nghị lập kế hoạch chuyển tiếp do trung tâm khu vực sắp xếp.  [20 U.S.C. Sec. 1437(a)(9); Cal. Ed. Code Sec. 56426.9(c).]  Xem Chương 12, Thông Tin về Các Dịch Vụ Can Thiệp Sớm.