Menu Close

(13.15) Học khu có bao giờ trả học phí tại trường mẫu giáo tư không?

(13.15) Học khu có bao giờ trả học phí tại trường mẫu giáo tư không?

Có.  Nếu muốn học khu sử dụng ngân sách giáo dục đặc biệt của tiểu bang để cho trẻ vào học trường mẫu giáo tư, trường mẫu giáo phải được tiểu bang chứng nhận là trường tư thục.  [Cal. Ed. Code Sec. 56034.]  Tuy nhiên, học khu không bị cấm thanh toán cho việc xếp lớp vào trường mẫu giáo tư vượt quá quỹ chung nếu không có chương trình mẫu giáo phù hợp, ít hạn chế và được chứng nhận.

Có thể cần phải khiếu nại theo thủ tục pháp lý để chỉ ra rằng trường mẫu giáo tư có chương trình giáo dục phù hợp, ít hạn chế nhất cho con quý vị.  Nếu quý vị “thắng kiện” trong phiên điều trần, học khu sẽ phải trả tiền cho chương trình mẫu giáo không được chứng nhận vượt quá quỹ chung của học khu.