Menu Close

(13.12) Ai sẽ xác định thời lượng trong ngày chương trình của con tôi và dịch vụ mẫu giáo nên được cung cấp riêng hay trong một nhóm?

(13.12) Ai sẽ xác định thời lượng trong ngày chương trình của con tôi và dịch vụ mẫu giáo nên được cung cấp riêng hay trong một nhóm?

Nhóm IEP sẽ xác định số giờ mỗi ngày của dịch vụ nhóm.  Luật tiểu bang giới hạn thời gian của dịch vụ nhóm xuống còn bốn giờ mỗi ngày, trừ khi nhóm IEP xác định khác.  Là một phần của nhóm, quý vị có thể yêu cầu nhiều hơn bốn giờ mỗi ngày, nếu quý vị cảm thấy con mình cần những giờ bổ sung đó để nhận được “giáo dục công phù hợp, miễn phí”.  IEP phải được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của con quý vị.  [Cal. Ed. Code Sec. 56441.3(b).]

Chương trình của con quý vị có thể bao gồm cả dịch vụ cá nhân và nhóm nhỏ và nên có sẵn trong các môi trường phù hợp với lứa tuổi (bao gồm cả ở nhà) và phụ huynh có cơ hội tham gia.  [Cal. Ed. Code Sec. 56441.2.]