Menu Close

(13.10) Dịch vụ giáo dục đặc biệt nào dành cho con của tôi đang ở độ tuổi mẫu giáo?

(13.10) Dịch vụ giáo dục đặc biệt nào dành cho con của tôi đang ở độ tuổi mẫu giáo?

Dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu đặc biệt của con quý vị theo luật liên bang.  IPE của con quý vị phải bao gồm các dịch vụ này và tuyên bố về các lĩnh vực cần thiết.  Chương trình hướng dẫn và/hoặc các dịch vụ liên quan có thể được cung cấp để giải quyết các nhu cầu đặc biệt đó. Quyền và dịch vụ dành cho trẻ từ ba đến năm tuổi theo IDEA cũng giống như quyền dành cho trẻ từ 5 đến 22 tuổi.  Dịch vụ có thể bao gồm:

  • Quan sát và giám sát trẻ;
  • Hoạt động được phát triển để phù hợp với IEP của trẻ và để tăng cường sự phát triển của trẻ;
  • Tham khảo ý kiến gia đình, giáo viên mẫu giáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác;
  • Hỗ trợ phụ huynh trong việc điều phối dịch vụ;
  • Cơ hội cho trẻ phát triển kỹ năng chơi và trước khi học tập cũng như lòng tự trọng
  • Tiếp cận các thiết bị phù hợp về mặt phát triển và vật liệu chuyên dụng.

[Cal. Ed. Code Sec. 56441.3(a).]  Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.