Menu Close

(13.4) Tiêu chí đủ điều kiện cho trẻ khuyết tật từ ba đến năm tuổi là gì?

(13.4) Tiêu chí đủ điều kiện cho trẻ khuyết tật từ ba đến năm tuổi là gì?

Tiêu chí đủ điều kiện cho trẻ mẫu giáo cũng giống như tiêu chí cho trẻ trong độ tuổi đi học, ngoại trừ có thêm danh mục khuyết tật y tế được xác định. Để hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, trẻ phải có một trong những tình trạng khuyết tật sau:

 • Tự kỷ;
 • Điếc và mù;
 • Điếc;
 • Rối loạn cảm xúc;
 • Khiếm thính;
 • Khuyết tật trí tuệ;
 • Nhiều loại khuyết tật;
 • Khiếm khuyết hình thể;
 • Suy giảm sức khỏe khác (bao gồm rối loạn thiếu tập trung hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý);
 • Khuyết tật học tập cụ thể;
 • Khiếm khuyết về lời nói hoặc ngôn ngữ trong một hay nhiều phương diện bao gồm giọng nói, sự lưu loát, ngôn ngữ và cách phát âm;
 • Chấn thương sọ não;
 • Khiếm thị; hoặc
 • Khuyết tật y tế được xác định.

[Cal. Ed. Code Sec. 56441.11(c).]

Điều kiện từ A đến M được xác định trong Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang, Chương 34, Mục 300.8(c) và Bộ Luật Quy Chế California, Chương 5, Mục 3030(b).

“Khuyết tật y tế được xác định” được định nghĩa là “tình trạng y tế hay hội chứng bẩm sinh khuyết tật được nhóm IEP xác nhận có nhiều khả năng báo hiệu sẽ cần đến giáo dục đặc biệt và các dịch vụ”.  [Cal. Ed. Code Sec. 56441.11(d).]

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí của một hoặc nhiều tình trạng khuyết tật, trẻ phải cần “hướng dẫn hoặc dịch vụ được thiết kế đặc biệt” để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt.  Ngoài ra, trẻ phải có những nhu cầu không thể đáp ứng bằng cách sửa đổi nhà hoặc trường học (hoặc cả hai) mà không cần theo dõi hoặc hỗ trợ liên tục.  [Cal. Ed. Code Secs. 56441.11(b)(2) & (3).]

Trẻ không hội đủ điều kiện tham gia chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt nếu trong trường hợp khác học sinh đó không đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện và nhu cầu giáo dục của học sinh đó cơ bản là do:

 • Không biết tiếng Anh;
 • Khuyết tật thể chất tạm thời;
 • Sự khó thích nghi với xã hội; hoặc
 • Các yếu tố về môi trường, văn hóa hoặc kinh tế.

[Cal. Ed. Code Sec. 56441.11(c).]