Menu Close

(13.5) Con tôi có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục có tên “chỉ lời nói” không?

(13.5) Con tôi có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục có tên “chỉ lời nói” không?

Nhiều học khu sử dụng sự phân loại này khi học sinh chuyển tiếp sang học khu lúc ba tuổi.  Trên thực tế, không có danh mục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt nào trong luật liên bang hoặc tiểu bang có tên “chỉ lời nói”.  Trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt chỉ để nhận dịch vụ lời nói và ngôn ngữ.  Tuy nhiên, trẻ phải hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt bằng cách đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện về khiếm khuyết lời nói và ngôn ngữ hoặc bất kỳ danh mục về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt nào khác.  [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(11); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(11).]

Khi xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, học khu được pháp luật yêu cầu phải thẩm định trẻ trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật nghi ngờ của trẻ.  Việc sử dụng phân loại “chỉ lời nói” có thể dẫn đến sự từ chối “giáo dục công phù hợp miễn phí” vì con quý vị sẽ không được thẩm định trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật nghi ngờ.  [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(4); Cal. Ed. Code Sec. 56320(f).]  Khi học khu yêu cầu quý vị đồng ý thẩm định ban đầu, hãy chắc chắn rằng kế hoạch thẩm định sẽ đánh giá tất cả các nhu cầu của con quý vị — không chỉ lời nói và ngôn ngữ. Nếu không, quý vị không nên ký vào kế hoạch thẩm định.  Thay vào đó, hãy yêu cầu bằng văn bản để học khu tiến hành thẩm định toàn diện.  Nếu học khu từ chối yêu cầu, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tuân thủ lên Sở Giáo Dục California (California Department of Education).  Xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định và Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.