Menu Close

(13.13) Nếu con tôi hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, trẻ sẽ nhận các dịch vụ đó ở đâu?

(13.13) Nếu con tôi hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, trẻ sẽ nhận các dịch vụ đó ở đâu?

Con quý vị có thể nhận dịch vụ tại trường mẫu giáo phi tôn giáo công hoặc tư, trung tâm phát triển trẻ em, nhà giữ trẻ ban ngày cho gia đình, nhà riêng của quý vị, chương trình mẫu giáo cho trẻ khuyết tật và không khuyết tật ở gần nhau, hoặc “trường công cung cấp môi trường, vật liệu và dịch vụ phù hợp với lứa tuổi…”  Tại California, tiểu bang có thể ký hợp đồng với các chương trình Bắt Đầu Thuận Lợi (Head Start) để cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ từ ba đến năm tuổi. [Cal. Ed. Code Secs. 56441.4 & 56443(a).]