Menu Close

(13.2) Mục đích của các dịch vụ giáo dục mẫu giáo là gì?

(13.2) Mục đích của các dịch vụ giáo dục mẫu giáo là gì?

Cơ Quan Lập Pháp California tuyên bố rằng có một số lợi ích của chương trình giáo dục mẫu giáo được cung cấp trong “môi trường đặc thù” phù hợp với trẻ nhỏ và có sự tham gia tích cực của phụ huynh:

  • Giảm đáng kể tác động tiềm tàng của tình trạng khuyết tật và giúp ngăn ngừa sự phát triển của tình trạng khuyết tật thứ cấp;
  • Tạo ra lợi ích đáng kể trong các lĩnh vực phát triển sau: thể chất, nhận thức, lời nói và ngôn ngữ, tâm lý xã hội và tự trợ giúp; đồng thời
  • Làm giảm căng thẳng gia đình, sự phụ thuộc và thể chế xã hội, giảm nhu cầu sắp xếp lớp học đặc biệt khi trẻ đến tuổi đi học.

[Cal. Ed. Code Sec. 56441.]