Menu Close

(13.7) Đối với trẻ nhận dịch vụ can thiệp sớm, điều gì xảy ra khi con tôi lên ba tuổi?

(13.7) Đối với trẻ nhận dịch vụ can thiệp sớm, điều gì xảy ra khi con tôi lên ba tuổi?

Nếu trẻ đã nhận được dịch vụ “can thiệp sớm” hoặc “Bắt Đầu Sớm”, học khu phải đảm bảo rằng trẻ sẽ được trải qua quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và hiệu quả sang chương trình mẫu giáo [20 U.S.C. Sec. 1437(a)(9); Cal Ed. Code Sec. 56426.9(a).] Học khu cũng phải đảm bảo rằng chương trình giáo dục cá nhân (individual education program, IEP) đã được phát triển và đang được thực hiện vào thời điểm sinh nhật thứ 3 của trẻ. [Cal. Ed. Code Sec. 56426.9(b); 34 C.F.R. Secs. 300.124(a) & (b).] 

Sáu tháng trước sinh nhật thứ ba của đứa trẻ, điều phối viên dịch vụ phải:

  • Thông báo cho phụ huynh của trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt mẫu giáo rằng kế hoạch chuyển tiếp sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 6 tháng tới; và
  • Thông báo cho học khu địa phương rằng sẽ có một cuộc họp về Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Cá Nhân [Individual Family Service Plan, IFSP] ít nhất ba tháng trước khi trẻ lên ba.  Mọi người phải đồng ý về ngày họp ít nhất 30 ngày sau khi nhận thông báo của điều phối viên dịch vụ.

[17 C.C.R. Sec. 52112 (a) & (b).]

Nếu trẻ lên ba trong những tháng mùa hè, nhóm IEP phải xác định ngày bắt đầu dịch vụ IEP. [Cal. Ed. Code Sec. 56426.9(d).