Menu Close

(13.8) Điều gì xảy ra tại cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp?

(13.8) Điều gì xảy ra tại cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp?

Luật liên bang yêu cầu phụ huynh, học khu và trung tâm khu vực (nếu học khu không phải là cơ quan chính cho dịch vụ can thiệp sớm) thảo luận về các dịch vụ giáo dục đặc biệt mẫu giáo cũng như các bước chuyển tiếp, bao gồm:

  • Xếp lớp trong tương lai và ý kiến của phụ huynh về việc xếp lớp này;
  • Thủ tục để chuẩn bị cho trẻ trước những thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ và các điều chỉnh đối với môi trường mới; và
  • Truyền thông tin và hồ sơ đến học khu.

[34 C.F.R. Sec. 303.344(h).] 

Ngoài ra, luật tiểu bang yêu cầu:

  • Phụ huynh được cung cấp thông tin về nguồn lực cộng đồng;
  • Thông tin về trẻ được gửi đến học khu, bao gồm IFSP (với sự đồng ý của phụ huynh) và bất kỳ thẩm định cần thiết nào của học khu và trung tâm khu vực để xác định khả năng hội đủ điều kiện và thời gian hoàn thành thẩm định;
  • Ngày dự kiến để tiến hành đánh giá cuối cùng về IFSP được xác định;
  • Các bước được thực hiện để đảm bảo rằng học khu nhận được giới thiệu trong khoảng thời gian đủ để hoàn thành thẩm định và IEP được thực hiện, vào sinh nhật thứ ba của trẻ;
  • Việc giới thiệu đến học khu sẽ diễn ra không muộn hơn thời điểm trẻ được 2 tuổi 9 tháng hoặc trước khi diễn ra thời gian nghỉ phục vụ của học khu nếu trẻ sẽ tròn ba tuổi trong thời gian nghỉ đó; và,
  • Những người chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp IEP và IFSP cuối cùng được xác định.

[17 C.C.R. Secs. 52112(c) & (d).]

Để tránh những thiếu sót trong dịch vụ và sự chậm trễ trong việc xây dựng và triển khai IEP, phụ huynh nên biết và theo dõi các bước dẫn đến quá trình chuyển tiếp để các bước cần thiết được thực hiện một cách kịp thời.