Menu Close

(13.9) Con tôi hiện đang nhận dịch vụ Bắt Đầu Sớm. Tại cuộc họp IEP ban đầu, học khu không đồng ý với tôi về nhu cầu của con tôi đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Liệu con tôi có tiếp tục nhận được dịch vụ Bắt Đầu Sớm cho đến khi bất đồng được giải quyết không?

(13.9) Con tôi hiện đang nhận dịch vụ Bắt Đầu Sớm. Tại cuộc họp IEP ban đầu, học khu không đồng ý với tôi về nhu cầu của con tôi đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Liệu con tôi có tiếp tục nhận được dịch vụ Bắt Đầu Sớm cho đến khi bất đồng được giải quyết không?

Không. Nếu tại cuộc họp IEP ban đầu, quý vị và học khu không đồng ý về những dịch vụ mà con quý vị cần, quý vị có thể giải quyết sự bất đồng bằng cách khiếu nại theo thủ tục pháp lý. Cho đến khi bất đồng được giải quyết, con quý vị không được quyền tiếp tục nhận dịch vụ can thiệp sớm mà trẻ đã nhận được từ học khu hoặc trung tâm khu vực.  [34 C.F.R. Sec. 300.518(c); Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).]  Tuy nhiên, học khu có thể cung cấp cho con quý vị ít dịch vụ hơn hoặc cung cấp các dịch vụ khác.  Nếu quý vị đồng ý, học khu phải cung cấp các dịch vụ đó trong khi tranh chấp của quý vị đang chờ xử lý.  Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.    

Nếu con quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực, quý vị có tùy chọn yêu cầu cuộc họp Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) để thảo luận về việc tiếp tục dịch vụ Phần C. Trung tâm khu vực có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ:  (1) cho đến khi bắt đầu học kỳ tiếp theo sau sinh nhật thứ ba của trẻ (khi chương trình giáo dục đặc biệt mẫu giáo của học khu đang không có hoạt động giảng dạy); (2) nhóm xác định các dịch vụ là cần thiết cho đến khi chương trình mẫu giáo hoạt động trở lại.  [17 C.C.R. Sec. 52112(f).]