Menu Close

(13.16) Có nên có “danh sách chờ” đối với dịch vụ cho con tôi không?

(13.16) Có nên có “danh sách chờ” đối với dịch vụ cho con tôi không?

Không. Theo luật liên bang và tiểu bang, không được phép có danh sách chờ.  IEP phải được thực hiện sớm nhất có thể sau cuộc họp IEP.  Không thể có sự chậm trễ không phù hợp trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan.  IEP cần nêu rõ ngày dự kiến để bắt đầu dịch vụ.  [34 C.F.R. Secs. 300.320(a)(7) & 300.323(c)(2); 5 C.C.R. Sec. 3040.]