Menu Close

(13.11) Con tôi có được hưởng các dịch vụ liên quan như dịch vụ hành vi và liệu pháp nghề nghiệp/vật lý không?

(13.11) Con tôi có được hưởng các dịch vụ liên quan như dịch vụ hành vi và liệu pháp nghề nghiệp/vật lý không?

Có.  Con quý vị được hưởng bất kỳ dịch vụ liên quan nào có trong IDEA, nếu cần.  Các dịch vụ liên quan bao gồm tư vấn và đào tạo phụ huynh để giúp quý vị hiểu về nhu cầu và sự phát triển đặc biệt của con quý vị.  [Cal. Ed. Code Sec. 56441.3(a)(7).]  Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.