Menu Close

(16.20) តើ​មានវិធានអ្វីខ្លះ​ដែលគ្រប់គ្រង​លើវិន័យសិស្ស​ដែលបាន​​កំណត់​ថា​​មាន​ពិការភាព​ក្រោមផ្នែក​ 504?

(16.20) តើ​មានវិធានអ្វីខ្លះ​ដែលគ្រប់គ្រង​លើវិន័យសិស្ស​ដែលបាន​​កំណត់​ថា​​មាន​ពិការភាព​ក្រោមផ្នែក​ 504?

ប្រសិនបើ​វិន័យរបស់សិស្សណាម្នាក់​នាំមកនូ​វ​ការ​លប់ចោល​ការ​ដាក់បញ្ចូល​គាត់​ទៅក្នុងការអប់រំ​ ហើយ​ដែល​ការ​​លប់ចោលនោះ​បង្កើត​នូវ​ “ការផ្លាស់ប្តូរ​សំខាន់ៗ​នៅ​ក្នុងការ​ដាក់បញ្ចូលក្នុងការអប់រំ​​​” ណាមួយ ដូច្នេះ​​ផ្នែក 504 តម្រូវ​ឲ្យសាលា​របស់​​គាត់​ចុះ​ធ្វើការវាយតម្លៃ​ មុនពេល​លប់ចោល​​ចោលដោយសារបញ្ហា​វិន័យ​នោះ​​។​  [34 C.F.R. Sec. 104.35(a).] យោង​តាម​ការិយាល័យ​ OCR ការ​ដក​សិស្ស​​​ណាម្នាក់ចេញ​រយៈពេល​លើសពី​ 10 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ការដកចេញ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​មិនជាក់លាក់ និង​ការ​ដកសិស្សនោះ​ចេញ​ជាអចិន្ត្រៃយ៍ (ការបណ្តេញ​ចោល​) ទាំងអស់នេះ​អាច​បង្កើត​ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ​គួរឲ្យកត់សម្គាល់​នៃ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​​ក្នុងការអប់រំ​ក្រោមផ្នែក​ 504។​ ការ​ព្យួរការសិក្សា​ជា​​ច្រើនលើក​​ — ដែល​មួយ​លើកៗ​មានរយៈពេល​ 10 ថ្ងៃ​ឬ​តិចជាង​នេះ​ ប៉ន្តែ​​នោះបាន​បង្កើត​​នូវ​ “ទម្រង់​នៃ​​ការ​ដកចេញ​ពីការអប់រំ​” — ការព្យួរការិក្សា​ទាំងនេះ​ ក៏អាច​ជាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុងការ​ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការអប់រំនោះផង​ដែរ​។ [Office for Civil Rights, Letter re: Akron City School Dist., 19 IDELR 542 (Nov. 18, 1992) (cited in Parents of Student W. v. Puyallup Sch. Dist., No. 3, 31 F.3d 1489, 1495 (9th Cir. 1994).]

ដូចគ្នាទៅនឹង​កិច្ចដំណើរការ​ក្រោមច្បាប់ IDEA ដែរ ការវាយតម្លៃ​ក្រោមផ្នែក​ 504 ត្រូវ​បានស្គាល់ថា​ជា​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទៅ​លើការកំណត់ការសម្តែងចេញមកក្រៅ​ (Manifestation Determination Review, MDR)។ គោលបំណង​នៃ​ការ​វាយតម្លៃ ឬ​ MDR គឺមានពីរ​៖

  1. ត្រូវ​កំណត់ថា​តើ​ការប្រព្រឹត្ត​ខុស​ស្ថិត​ក្រោម​វិធានការ​វិន័យនេះ​ មាន​ជាប់​​ពា​ក់ព័ន្ធនឹង​ពិការភាព​របស់​សិស្ស​ដែរឬអត់​ និង​
  2. បើដូច្នេះមែន ត្រូវ​កំណត់ថា​តើ​ការដាក់​បញ្ចូលទៅក្នុងការអប់រំ​បច្ចុប្បន្ន​របស់សិស្ស​​ មានភាព​សមស្រប​ដែរ​ឬអត់។​ [34 C.F.R. Sec. 104.35(d).]  

ប្រសិនបើអាកប្បកិរិយា​ ឬ​ការប្រព្រឹត្តខុស ត្រូវបាន​រកឃើញថា​មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ពិការភាព​របស់​សិស្ស​ ឬ​ប្រសិនបើការ​ដាក់បញ្ចូលក្នុងការអប់រំ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​សិស្ស​គឺមានភាព​សមស្រប ដូច្នេះ​​ សាលារៀន​មិន​អាច​បណ្តេញសិស្ស​នោះ​ចេញបានទេ ហើយ​គប្បីត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល​ និង​កែសម្រួលសេវាកម្ម​ផ្នែក​ 504 ដើម្បី​ធានា​ថា​មណ្ឌលសិក្សាធិការ​នឹងផ្តល់ជូន​ការអប់រំ​ FAPE ដល់សិស្ស​នោះ​។

ការ​កំណត់​ពី​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ការប្រព្រឹត្ត​ខុស និង​ពិការភាព អាច​នឹង​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​​ដោយក្រុម​បុគ្គលិក​តែមួយ ​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើការសម្រេចចិត្ត​លើការដាក់​បញ្ចូល​​ក្នុងការអប់រំ​ដំណាក់កាលដំបូង​សម្រាប់​សិស្ស​ក្រោម​​ផ្នែក​ 504។ ព័ត៌មានរង្វាយតម្លៃ​ផ្នែក​ចិត្តសាស្ត្រ​បច្ចុប្បន្ន​ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​អាកប្បកិរិយានេះ​ គប្បី​​មានផ្តល់ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារនេះ​។​ ការកំណត់នេះ​ មិនគួរ​ធ្វើឡើង​ដោយ​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​នីតិវិធី​វិន័យ​ធម្មតា​របស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ដូចជាអ្នក​គ្រប់​គ្រ​ង​​រដ្ឋបាល​ជាដើម​ ដែលពួកគេ​ខ្វះ​ជំនាញ​ ឬ​ចំណេះ​ដឹង​ផ្ទាល់ខ្លួន​ពាក់ព័ន្ធនឹង​សិស្ស​​នោះ​។​​ ប៉ុន្តែ​ បុគ្គលទាំងនេះ​ អា​ចចូលរួម​ជា​សមាជិក​នៃ​ក្រុមអ្នក​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្តលើការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង​ការ​អប់រំ​​បាន​។​​

ប្រសិនបើ​​មា​នការកំណត់ថា​ការប្រព្រឹត្ត​ខុស​នេះ​មិនមែន​បណ្តាលមកពី​ពិការភាព​​របស់​សិស្ស​នោះទេ ពេល​នោះសិស្ស​អាច​នឹង​ត្រូវបណ្តេញ​ចេញពីសាលា​ក្នុង​លក្ខណៈ​ដូចគ្នា​ទៅនឹងសិស្ស​ដែលគ្មានពិការភាព​ដែរ​។​ សម្រាប់សិស្ស​ម្នាក់ដែល​គ្រាន់តែ​មាន​សិទ្ធិទទួលបានក្រោមផ្នែក 504 ដូច្នេះ​ផ្នែក 504 និង​ច្បាប់​ ADA អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យបញ្ឈប់​​រាល់​សេវាអប់រំ​ទាំងអស់បាន​។​​ នេះគឺជា​ភាព​ខុសគ្នាមួយ​រវាង​​ស្តង់ដា​ក្រោមផ្នែក​ 504 និង​ស្តង់ដាទាំង​ឡាយ​ដែល​បានអនុវត្ត​ចំពោះសិស្ស​ដែល​មានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មក្រោមច្បាប់​ IDEA​។​

ក្រោមច្បា​ប់​ IDEA មណ្ឌលសិក្សាធិការ ត្រូវតែ​បន្ត​ផ្តល់ការអប់រំ​ FAPE ដល់​សិស្ស​​​ដែលត្រូវបាន​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​សាលា​។ [Discipline of Student with Disabilities in Elementary and Secondary Schools, OCR, October 1996, available at: http://corporate.findlaw.com/law-library/discipline-of-students-with-disabilities-in-elementary-and.html.]

លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​សំខាន់មួយទៀត​រវាងនីតិវិធី​វិន័យ​ក្រោម​​ផ្នែក​ 504 និងនីតិវិធី​ក្រោម​​ច្បាប់ IDEA គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ចំពោះសិស្ស​ម្នាក់ដែលមាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានសម្រាប់​ផ្នែក 504 ទន្ទឹមពេលដែលការ​សម្រេច​​ចិត្ត​​លើការ​អប់រំ​សំខាន់​ៗ​​ទាំងនេះនៅ​ក្នុង​ការត្រួតពិនិត្យ​ MDR ឬ​សវនាការ​រដ្ឋបាល​ កំពុងតែ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​ឡើង​​។​  មិនដូចជា​នីតិវិធីវិន័យ​ក្រោមច្បាប់ IDEA ទេ​ នីតិវិធីក្រោមផ្នែក 504 មិន​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ “ស្ថិតនៅជា​បន្ត” នោះទេ​។​ អាស្រ័យហេតុនេះ ទោះបីជា​អ្នក​បាន​ស្នើសុំ​សវនាការ​ណាមួយ​ដើម្បី​តវ៉ាប្រឆាំង​នឹង​លទ្ធផល​នៃ​ការត្រួត​ពិនិត្យ​ MDR ហើយ​សវនាការនៅមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយក្តី​​ ក៏ការដាក់​បញ្ចូលសិស្ស​ និង​សេវាកម្ម​របស់​សិស្ស​ក្រោមផ្នែក​ 504 អាចមានការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ ឬ​គាត់អាចនឹង​​ត្រូវបានបណ្តេញ​ចេញ​ពីសាលាផងដែរ​។  ទោះ​យ៉ាង​ណាក៏ដោយ ការិយាល័យ OCR បានយល់ឃើញថា​​ការផ្លាស់ប្តូរ​ការដាក់​បញ្ចូលសិស្ស មុនពេល​ដែល​ឪពុក​ម្តាយ​បាន​​តវ៉ាប្រឆាំង​នឹង​ការសម្រេចចិត្តនោះ​ “ហាក់ដូចជាបំផ្លាញសិទ្ធិ​ដែល​បាន​ផ្តល់ជូនដោយ​កិច្ចដំណើរ​ការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់​”​ ហើយថា​ “ប្រព័ន្ធ​កិច្ច​ដំណើរ​ត្រឹម​​ត្រូវតាមច្បាប់​ដោយយុត្តិធម៌​ អាចនឹង​បណ្តាល​ឲ្យ​មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវរង់ចាំ​​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ច​ដំណើរការនោះសិន​​ មុនពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ​”។​ [Letter to Zirkel,22 IDELR 667(1995).] ប្រសិនបើ​អាកប្ប​កិរិយា​​នោះ​មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​ការសេពគ្រឿងស្រវឹង​ ឬ​ថ្នាំ​ញៀន​​ខុសច្បាប់​​នា​ពេល​ថ្មី​ៗ នោះមណ្ឌលសិក្សាធិការ​អាច​ចាត់វិធានការ​ប្រឆាំង​នឹង​សិស្ស​ដែល​មានពិការភាព​​ណាមួយ​នៅក្នុង​កម្រិត​​​​​ដូចគ្នា​​ទៅនឹង​កម្រិតដែល​មណ្ឌល​ចាត់វិធានការ​វិន័យ​ទៅលើ​បុគ្គល​គ្មានពិការភាព​ដែរ​។