Menu Close

(16.11) Quy trình đánh giá cho Mục 504 là gì?

(16.11) Quy trình đánh giá cho Mục 504 là gì?

Mục 504 không thiết lập một quy trình thẩm định cụ thể. Nhưng mỗi học khu phải có các tiêu chuẩn và quy trình tại chỗ và đảm bảo rằng:

(1)  Các bài kiểm tra và tài liệu đánh giá khác đã được xác nhận cho mục đích sử dụng cụ thể và được các nhân viên có đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của người thiết kế bài kiểm tra;

(2) Các bài kiểm tra và tài liệu đánh giá khác bao gồm các tài liệu được thiết kế nhằm thẩm định các lĩnh vực nhu cầu giáo dục cụ thể và không chỉ là những tài liệu được thiết kế để đưa ra chỉ số thông minh tổng quát; và

(3)  Các bài kiểm tra được lựa chọn và thực hiện một cách hiệu quả nhất nhằm đảm bảo rằng khi bài kiểm tra được thực hiện cho học sinh bị suy giảm khả năng cảm nhận, thao tác hoặc khả năng nói, kết quả bài kiểm tra sẽ phản ánh chính xác năng lực hoặc mức độ thành tích của trẻ hoặc bất kỳ yếu tố nào khác mà bài kiểm tra hướng tới, thay vì phản ánh khả năng cảm nhận, thao tác hoặc khả năng nói bị suy giảm của trẻ (trừ trường hợp các kỹ năng đó là các yếu tố mà bài kiểm tra hướng tới).

          [34 C.F.R. Sec. 104.35.]

Ngoài ra, Mục 504 không thiết lập thời hạn để hoàn thành quy trình đánh giá. Tuy nhiên, các học khu phải hoàn thành quy trình, bao gồm đánh giá ban đầu, trong một khoảng thời gian hợp lý. [Lumberton (MS) Pub. Sch. Dist., (OCR 1991).] OCR sẽ coi luật pháp tiểu bang như là một hướng dẫn để quyết định đâu là khoảng thời gian hợp lý. [Beach Park (IL) CMTY Consol. Sch. Dist. (OCR 2013).]  Ở California, thời hạn để thực hiện đánh giá giáo dục đặc biệt là 60 ngày kể từ ngày phụ huynh chấp thuận có hiểu biết với quy trình đánh giá.[Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]  Tuy nhiên, nếu học khu đồng ý rằng trẻ bị hoặc có thể bị khiếm khuyết như vậy, việc chậm trễ bốn tháng khi tiến hành đánh giá được coi là vi phạm Mục 504.  [Tracy Unified School District (2015) Office for Civil Rights, Western Division, San Francisco.]

Sau khi xác định trẻ hội đủ điều kiện theo Mục 504, học khu cũng phải tiến hành đánh giá lại định kỳ cho trẻ. [34 C.F.R. 104.35(d).] Để thực hiện nghĩa vụ này, học khu có thể tuân theo các yêu cầu và thủ tục đánh giá theo IDEA. Phụ huynh nên gửi thư cho Điều Phối Viên Mục 504 của học khu và nhận bản sao các Chính Sách và Thủ Tục theo Mục 504 của học khu. [34 C.F.R. Sec. 104.35.]