Menu Close

(16.4) Những chương trình nào của học khu được bao hàm trong Mục 504 và ADA?

(16.4) Những chương trình nào của học khu được bao hàm trong Mục 504 và ADA?

Việc cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật áp dụng cho tất cả các chương trình, hoạt động và dịch vụ của học khu (tức là tất cả các chương trình học thuật, tất cả các chương trình phi học thuật và các hoạt động ngoại khóa). Dưới đây là một số ví dụ về các chương trình và hoạt động được bao hàm trong mục 504 và phải được cung cấp cho học sinh khuyết tật trên cơ sở bình đẳng:

(1)     Chương trình học thuật – bao gồm, nhưng không giới hạn ở:  các lớp giáo dục thông thường, các lớp hướng dẫn/khắc phục, các lớp học và hỗ trợ sau giờ học, cũng như các buổi lễ tốt nghiệp;

(2)     Các dịch vụ và hoạt động phi học thuật bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các chuyến đi thực địa, các chương trình thể thao/liên trường, hoạt động âm nhạc/vui chơi, các câu lạc bộ học sinh và sở thích đặc biệt cũng như cơ hội cổ vũ.