Menu Close

(16.23) Con tôi, hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Mục 504, đã chuyển đến học khu mới. Điều gì xảy ra với kế hoạch Mục 504 từ học khu trước kia của trẻ?

(16.23) Con tôi, hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Mục 504, đã chuyển đến học khu mới. Điều gì xảy ra với kế hoạch Mục 504 từ học khu trước kia của trẻ?

Ở học khu mới, một nhóm người am hiểu về dữ liệu đánh giá liên quan đến con quý vị và các tùy chọn xếp lớp trong học khu nên xem lại kế hoạch. Nếu nhóm xác định rằng kế hoạch là phù hợp, thì học khu phải thực hiện kế hoạch đó. Nếu nhóm xác định rằng kế hoạch không phù hợp, thì học khu nên thực hiện quy trình đánh giá mới và phát triển một kế hoạch mới. [Xem Protecting Students with Disabilities, Frequently Asked Questions (OCR 2016).]