Menu Close

(16.10) Có phải các học khu cần chủ động trong việc xác định học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục theo Mục 504 không?

(16.10) Có phải các học khu cần chủ động trong việc xác định học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục theo Mục 504 không?

Có. Học khu có nghĩa vụ theo Mục 504 trong việc tìm kiếm và đánh giá những học sinh có thể hội đủ điều kiện theo luật này. Quy trình này thường được gọi là “Tìm Kiếm Trẻ”. Học khu phải “xác định và tìm kiếm” mọi học sinh khuyết tật hội đủ điều kiện sống trong khu vực tài phán của họ (kể cả trẻ vô gia cư), “những trẻ không nhận được giáo dục công”.  [34 C.F.R. Sec. 104,32(a).]  Học khu phải thông báo cho học sinh và phụ huynh về nghĩa vụ này. [34 C.F.R. Sec. 104.32(b).] Ngoài ra, các học khu phải đánh giá những học sinh mà “cần hoặc được cho là cần giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan” vì tình trạng khuyết tật.  [34 C.F.R. Sec. 104.35(a).] Các quy định này đặt ra nghĩa vụ chắc chắn buộc các học khu phải có các quy trình tại chỗ để đảm bảo rằng trẻ có khả năng hội đủ điều kiện theo Mục 504 được đánh giá kịp thời.

Những trường hợp này có thể dẫn đến nghĩa vụ của học khu để đánh giá con quý vị về khả năng hội đủ điều kiện theo Mục 504, các vấn đề về hành vi và kỷ luật liên tục xảy ra, tài liệu y tế/tâm lý về tình trạng do phu huynh cung cấp, nhu cầu đột xuất về xe lăn hoặc nhập viện do nhu cầu về tâm lý và cảm xúc. Tương tự, thông tin từ kiểm tra sàng lọc có thể dấy lên nghi ngờ về tình trạng khuyết tật và phải chịu sự điều tra về việc liệu học khu có đáp ứng nghĩa vụ Tìm Kiếm Trẻ hay không. Ngoài ra, vì Đạo Luật Sửa Đổi ADA (ADA Amendment Act, ADAA), có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2009, đã mở rộng phạm vi về tình trạng khuyết tật theo cả ADA và Mục 504 (đặc biệt liên quan đến các yếu tố giảm nhẹ, tình trạng khuyết tật tạm thời và khiếm khuyết xảy ra theo từng giai đoạn hoặc đang thuyên giảm), nghĩa vụ Tìm Kiếm Trẻ của học khu phải được thiết kế để xác định những học sinh mà hiện được bao hàm theo định nghĩa rộng hơn.