Menu Close

(16.14) Mục 504 có yêu cầu cung cấp các dịch vụ liên quan không?

(16.14) Mục 504 có yêu cầu cung cấp các dịch vụ liên quan không?

Có. Mục 504 yêu cầu cung cấp “các dịch vụ và hỗ trợ liên quan”, liên quan đến quyền nhận được chương trình giáo dục thông thường hoặc đặc biệt của học sinh. Các hỗ trợ và dịch vụ nên được thiết kế để cung cấp cho trẻ một chương trình giáo dục phù hợp.  Điều này có nghĩa là học khu phải cung cấp những hỗ trợ và dịch vụ đáp ứng nhu cầu giáo dục cá nhân của trẻ một cách đầy đủ tương tự như đáp ứng nhu cầu của học sinh không bị khuyết tật. [34 C.F.R. Sec. 104.33.]

Việc cung cấp hỗ trợ và dịch vụ phải được thực hiện dựa trên đánh giá về trẻ, bởi một nhóm người am hiểu về trẻ và dữ liệu đánh giá, và phù hợp với yêu cầu về môi trường ít hạn chế nhất (least restrictive environment, LRE), cũng như các biện pháp bảo vệ theo thủ tục của học khu.
[34 C.F.R. Secs. 104.34 -104.36.] Phạm vi của các hỗ trợ và dịch vụ theo Mục 504 về cơ bản tương tự như việc cung cấp “các dịch vụ liên quan” cho trẻ có IEP theo IDEA. Tuy nhiên, không giống như IDEA, Mục 504 không cung cấp danh sách minh họa về các hỗ trợ và dịch vụ mà trẻ có thể nhận được. Các dịch vụ y tế/điều dưỡng tại trường, cho dùng thuốc, thiết bị hỗ trợ và thậm chí các chương trình thể thao và phi học thuật là những ví dụ về các hỗ trợ và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Mục 504