Menu Close

(16.15) Bằng cách nào nhà trường đưa ra quyết định xếp lớp cho con tôi, trong đó con tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Mục 504?

(16.15) Bằng cách nào nhà trường đưa ra quyết định xếp lớp cho con tôi, trong đó con tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Mục 504?

Quyết định xếp lớp cho trẻ hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Mục 504 sẽ bắt đầu bằng việc đánh giá. [34 C.F.R. Sec. 104.35.] Sau khi tiến hành đánh giá, nhà trường nên giải thích thông tin đánh giá và đưa ra quyết định xếp lớp bằng cách:

(1)  Phác thảo dựa trên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm kiểm tra năng khiếu và thành tích, đề xuất của giáo viên, tình trạng thể chất, nền tảng xã hội hoặc văn hóa và hành vi thích nghi;

(2)  Thiết lập các thủ tục để đảm bảo rằng thông tin thu được từ tất cả các nguồn đó được ghi lại và xem xét cẩn thận;

(3)  Đảm bảo rằng quyết định xếp lớp được đưa ra bởi một nhóm người, bao gồm những người am hiểu về trẻ, ý nghĩa của dữ liệu đánh giá và các tùy chọn xếp lớp;

(4) Đảm bảo rằng quyết định xếp lớp được đưa ra phù hợp với yêu cầu về môi trường ít hạn chế nhất (LRE).

          [34 C.F.R. Sec. 104.35.]

Yêu cầu của LRE quy định rằng nhà trường phải giáo dục hoặc cung cấp chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật bên cạnh học sinh không khuyết tật ở mức độ tối đa phù hợp với nhu cầu của học sinh khuyết tật. Lựa chọn đầu tiên của nhà trường phải là “môi trường giáo dục thông thường”, trừ khi chứng minh được rằng việc giáo dục học sinh khuyết tật trong môi trường này với việc sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung không thể đạt được một cách thỏa đáng. Nếu chọn xếp lớp trong môi trường không phải thông thường, nhà trường phải xem xét khoảng cách hợp lý từ môi trường thay thế tới nhà của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 104.34.(a).] Nếu nhà trường vận hành một cơ sở riêng dành cho học sinh khuyết tật, thì phải đảm bảo rằng cơ sở đó và các dịch vụ trong cơ sở đó tương đương với các cơ sở và dịch vụ khác của nhà trường. [34 C.F.R. 104.34.(c).] Yêu cầu của LRE áp dụng tương đương đối với các dịch vụ, hoạt động và chương trình phi học thuật và ngoại khóa của nhà trường.
[34 C.F.R. Sec. 104.34(b).]

Mục 504 không cụ thể như IDEA về nhiều khía cạnh của việc xếp lớp cho học sinh khuyết tật. Tuy nhiên, OCR đã xác định rằng những điều sau đây có thể được cung cấp theo Mục 504:

(1)  Nghĩa vụ duy trì liên tục các tùy chọn xếp lớp thay thế. [Boston (MA) Renaissance Charter Sch., (OCR 1997)];

(2)  Việc sắp xếp chương trình hướng dẫn tại nhà dựa trên quyết định cá nhân hóa. [Forest Hill (MI) Pub. Schs., (OCR 2013)];

(3)  Việc xếp lớp trong lớp học chung với các trẻ đồng trang lứa. [Edgefield County (SC) Sch. Dist., (OCR 1990).]