Menu Close

(16.1) Phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật là gì?

(16.1) Phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật là gì?

Phân biệt đối xử về tình trạng khuyết tật có nghĩa là từ chối cho học sinh khuyết tật tiếp cận bình đẳng với các chương trình giáo dục như học sinh không bị khuyết tật.  Điều này có thể bao gồm:

(1)  Từ chối cho học sinh nhập học vì tình trạng khuyết tật;

(2)  Từ chối cơ hội bình đẳng được tham gia vào các chương trình của trường học;

(3)  Từ chối các điều chỉnh hợp lý;

(4)  Bắt học sinh khuyết tật phải chịu các tiêu chuẩn và yêu cầu khác;

(5)  Cung cấp cho học sinh khuyết tật sự hỗ trợ hoặc lợi ích mà không hiệu quả bằng sự hỗ trợ hoặc lợi ích được cung cấp cho học sinh khác;

(6)  Đưa học sinh khuyết tật vào một chương trình khác hoặc riêng biệt, trừ khi làm như vậy là cần thiết để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của trẻ vào chương trình.

[34 C.F.R. Sec. 104.4.]