Menu Close

(16.3) Trường của con tôi có phải nỗ lực thêm để đảm bảo con tôi tham gia đầy đủ vào các chương trình và hoạt động của trường không?

(16.3) Trường của con tôi có phải nỗ lực thêm để đảm bảo con tôi tham gia đầy đủ vào các chương trình và hoạt động của trường không?

Có. Để đảm bảo việc không phân biệt đối xử, nhà trường phải thực hiện các bước để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng để tham gia vào các chương trình và hoạt động, đồng thời tiếp cận và nhận các hỗ trợ, dịch vụ và lợi ích dành cho người không khuyết tật trên cơ sở bình đẳng. [42 U.S.C. Secs. 12132, 12182; 29 U.S.C. Sec. 794.]  Để đảm bảo sự tham gia bình đẳng, nhà trường có thể cần cung cấp những điều chỉnh hợp lý (còn được gọi là “sửa đổi hợp lý”) cho người khuyết tật miễn là sự hỗ trợ không làm thay đổi căn bản chương trình hoặc gây gánh nặng hành chính hoặc tài chính quá mức cho trường học.  Những điều chỉnh này có thể bao gồm các thay đổi về nội quy, chính sách hoặc phương thức thực hành của nhà trường hoặc cung cấp các dịch vụ bổ sung để cho phép học sinh khuyết tật tiếp cận bình đẳng với các chương trình giáo dục. [Xem 42 U.S.C. Sec. 12182(b)(2)(a).]

Khi một thực thể cáo buộc rằng sự điều chỉnh gây ra sự thay đổi cơ bản hoặc gánh nặng quá mức, thì thực thể có trách nhiệm chứng minh rằng cáo buộc đó dẫn đến sự thay đổi cơ bản hoặc gánh nặng quá mức, cũng như đảm bảo rằng, ở mức tối đa có thể, người khuyết tật nhận được các lợi ích của chương trình. [28 C.F.R. 35.130(b)(7); 28 C.F.R. Sec. 35.164.] Cáo buộc về sự thay đổi cơ bản hoặc gánh nặng quá mức sẽ không áp dụng cho các tình huống trong đó nhà trường bắt buộc phải cung cấp giáo dục công miễn phí và phù hợp (free appropriate public education, FAPE) theo Mục 504. [Xem Dear Colleagues Letter, 60 IDELR 167, (OCR 2013).] Để phản đối cáo buộc của học khu về sự thay đổi cơ bản hoặc gánh nặng quá mức, phụ huynh phải nộp đơn khiếu nại lên Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (Office for Civil Rights, OCR).  Xem phần Hỏi Đáp 24 Sở Giáo Dục Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về nộp đơn tới O.C.R..