Menu Close

(16.2) Luật liên bang và tiểu bang nào bảo vệ con tôi trước sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật?

(16.2) Luật liên bang và tiểu bang nào bảo vệ con tôi trước sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật?

Các điều luật liên bang sau đây cung cấp sự bảo vệ:

Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi, (Mục 504) và Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) là các luật liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. [42 U.S.C. Secs. 12101-12213;
29 U.S.C. Sec. 794.] Mục 504 áp dụng cho bất kỳ thực thể nào nhận được hỗ trợ tài chính của liên bang, bao gồm tất cả các học khu công và hầu hết các trường tư. [29 U.S.C. Sec. 794(b).] Tiêu Đề II của ADA áp dụng cho tất cả các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương bao gồm các trường công lập. [42 U.S.C. Secs. 12131-12165.] Tiêu Đề III của ADA áp dụng cho tất cả các địa điểm “tiện nghi công cộng”, bao gồm cả trường tư.  [42 U.S.C. Secs.12181-12189.] Mục 504 áp dụng cho các trường tôn giáo; nhưng ADA thì không. 
[28 C.F.R. Sec. 36.102(e).]

Những luật California sau đây cung cấp sự bảo vệ:

Đạo Luật Dân Quyền Unruh (Đạo Luật Unruh) bảo vệ học sinh khỏi sự phân biệt đối xử của “các cơ sở kinh doanh”, trong đó có các trường công và trường tư. [Cal. Civ. Code Sec. 51(b).]  Đạo Luật Unruh không áp dụng cho các trường tôn giáo chỉ dành cho học sinh của một tôn giáo cụ thể, hoặc tán thành học thuyết tôn giáo.  Bất kỳ hành vi nào vi phạm ADA cũng tự động được coi là hành vi vi phạm Đạo Luật Unruh. [Cal. Gov. Code Sec. 51(f).]  Bộ Luật California Mục 11135 (Mục 11135) cấm phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được thực hiện hoặc tài trợ trực tiếp bởi tiểu bang. [Cal. Gov. Code Sec. 11135(a).]  Các chương trình và hoạt động theo Mục 11135 cũng bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của ADA. [Cal. Gov. Code Sec. 11135(b).]  Mục 11135 áp dụng cho tất cả các trường công và bất kỳ trường tư nào, tôn giáo hoặc phi tôn giáo, nhận được hỗ trợ tài chính từ Tiểu Bang California.

Tương tự, Bộ Luật Giáo Dục California Mục 220 nghiêm cấm phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được thực hiện bởi một tổ chức giáo dục nhận được hoặc hưởng lợi từ tài trợ của tiểu bang. [Cal. Ed. Code Sec. 220.]  Điều này bao gồm các trường có học sinh nhận được hỗ trợ tài chính dành cho học sinh tiểu bang.  Tòa án cho rằng quy định này của Bộ Luật chỉ bị vi phạm bởi “hành vi nghiêm trọng và có sức lan tỏa mà có tác động toàn diện khi từ chối cho phép nạn nhân tiếp cận bình đẳng với chương trình giáo dục hoặc hoạt động”. [J.E.L. v. San Francisco Unified Sch. Dist., 185 F. Supp. 3d 1196 (N.D. Cal. 2016).]