Menu Close

(16.17) Khi nào nhà trường cần có sự chấp thuận của phụ huynh theo Mục 504?

(16.17) Khi nào nhà trường cần có sự chấp thuận của phụ huynh theo Mục 504?

Nhà trường phải có được sự chấp thuận của phụ huynh trước khi tiến hành đánh giá ban đầu về khả năng hội đủ điều kiện và về việc cung cấp dịch vụ cho học sinh theo Mục 504. Mẫu đơn chấp thuận không được quy định trong Mục 504 và nhà trường có thể tuân theo các thủ tục của IDEA. Sự chấp thuận bằng văn bản là phù hợp và bắt buộc theo IDEA. Nếu phụ huynh không chấp thuận, nhà trường có thể áp dụng thủ tục pháp lý để làm mất hiệu lực sự từ chối của phụ huynh. Tuy nhiên, OCR đã quy định với các học khu rằng theo IDEA, các học khu không được bắt đầu thủ tục pháp lý để làm mất hiệu lực sự từ chối của phụ huynh nhằm có được sự chấp thuận đối với việc cung cấp dịch vụ ban đầu.[ Xem Protecting Students with Disabilities, FAQs, (OCR 2016).]