Menu Close

(16.19) Một số tình trạng sức khỏe nào thường được bao hàm trong Mục 504, và những sửa đổi nào được cung cấp cho trẻ có vấn đề về tình trạng sức khỏe?

(16.19) Một số tình trạng sức khỏe nào thường được bao hàm trong Mục 504, và những sửa đổi nào được cung cấp cho trẻ có vấn đề về tình trạng sức khỏe?

Trẻ có vấn đề về bất kỳ tình trạng sức khỏe nào đều có thể hội đủ điều kiện theo Mục 504 nếu tình trạng này làm hạn chế đáng kể đối với một hoạt động chính trong cuộc sống của trẻ như hô hấp, chức năng hô hấp, chức năng miễn dịch, sự tập trung, chăm sóc bản thân, hoặc học tập. [42 U.S.C. Sec. 12102(2)(B)-(4)(E).] Các tình trạng như tiểu đường, hen suyễn, dị ứng thực phẩm, dị ứng môi trường (dị ứng với nhiều hóa chất), động kinh và Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) thường được bao hàm trong Mục 504 khi có bằng chứng cho thấy tình trạng này làm hạn chế khả năng của trẻ để thực hiện một hoạt động chính trong cuộc sống so với những đứa trẻ bình thường cùng tuổi khác trong quần chúng. [28 C.F.R. Sec. 35.108(d)(1)(v).] Những tình trạng này cũng có thể giúp trẻ hội đủ điều kiện nhận IEP theo danh mục khiếm khuyết sức khỏe khác (other health impairment, OHI) của IDEA. Xem Chương 3, Thông Tin về Tiêu Chí Đủ Điều Kiện.

Khi trẻ hội đủ điều kiện theo Mục 504, trường học có nghĩa vụ chủ yếu phải đảm bảo rằng trẻ có cơ hội bình đẳng để nhận được các lợi ích giống hệt và tham gia vào các chương trình giống hệt như trẻ đồng lứa không bị khuyết tật trên cơ sở bình đẳng. [34 C.F.R.Sec.104.4.] OCR đã quy định rằng các trường có nghĩa vụ theo Mục 504 phải thực hiện các bước để làm cho môi trường tại trường học trở nên an toàn cho học sinh khuyết tật như đối với học sinh không khuyết tật. [Washington (NC) Montessori Pub. Charter Sch., 60 IDELR 79 (OCR 2015).] Ngoài ra, nhà trường phải đảm bảo rằng học sinh khuyết tật không bị loại ra khỏi chương trình, lớp học hoặc hoạt động ngoại khóa vì tình trạng khuyết tật nếu sự điều chỉnh phù hợp và hợp lý giải quyết các nhu cầu của tình trạng khuyết tật có thể được thực hiện để đảm bảo sự tham gia an toàn và hiệu quả của trẻ. [Bethlehem (NY) Cent. Sch. Dist.,52 IDELR 69 (OCR 2009); Donegal (VA) Sch Dist., 66 IDELR 231 (OCR 2015).]

Ngoài nghĩa vụ ngăn chặn sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật, các học khu, thông qua các đánh giá, phải đưa ra quyết định cá nhân hóa về tác động của tình trạng sức khỏe đối với trẻ, cũng như xác định các điều chỉnh và dịch vụ cụ thể trong kế hoạch 504 mà đảm bảo trẻ sẽ nhận được FAPE cũng như sự tham gia bình đẳng của trẻ vào các chương trình và hoạt động của học khu. [34 C.F.R. Sec. 104.35.] Các điều chỉnh sau đây đã được xác định là phù hợp và hợp lý đối với một số tình trạng sức khỏe được bao hàm trong Mục 504.

Tiểu Đường

(1)  Cho dùng insulin khi học sinh không thể tự tiêm. [Duval County (FL) Pub. Schs., 113 LRP 27887 (OCR 04/19/13).];

(2)  Cho dùng insulin và glucagon, và tính toán ketone cho các chuyến đi thực địa.[Clayton County (GA) Sch. Dist., 52 NDLR 170 (OCR 2015).];

(3)  Phát triển thông tin dinh dưỡng cho bữa trưa ở trường), [Rudyard (MI) Area Schs.,115 LRP 10469 (OCR 10/19/14).];

(4)  Nạp đầy máy insulin để tiêm insulin), [Prince William County (VA) Pub. Schs., 69 IDELR 168 (OCR 2016).];

(5)  Cho dùng insulin và cung cấp đồ ăn nhẹ trên xe buýt trường học, [Bryan County (GA) Schs., 69 IDELR 43 (OCR 2016.]

Hen Suyễn

(1)  Hỗ trợ sử dụng ống hít và cho dùng thuốc, [Pueblo (CO) Sch. Dist. 60, 60 IDELR 25 (OCR 2012).];

(2)  Cung cấp dịch vụ vận chuyển đến trường. [ Montgomery County (AL) Pub. Schs., 68 IDELR 282 (OCR 2016).];

(3)  Phát triển kế hoạch khẩn cấp về an toàn và thông báo cho tất cả nhân viên nhà trường về các bước cần thực hiện theo kế hoạch. [Encinita (CA) Union Sch. Dist., 114 LRP 23545 (OCR  01/29/14).] ;

(4)  Cho phép học sinh dùng bút tiêm tự động epinephrine; [Franklin County (TN) Pub. Schs., 52 IDELR 143 (OCR 2009).] ;

(5)  Cấm sự hiện diện của các chất như đậu phộng và các sản phẩm từ đậu phộng trong các lớp học. [South Windsor (CT) Pub. Schs., 49 IDELR 107 (OCR 2007).];

(6)  Lắp đặt bồn rửa tay bên ngoài lớp học. [Encinitas (CA) Union Schs. Dist., 114 LRP 23545, (OCR 01/29/14).]; 

(7)  Thông báo cho nhân viên căng-tin về những hạn chế thực phẩm. [Henry County (MO) R-I Sch. Dist.,52 IDELR 233 (OCR 2009).];

Dị Ứng Thực Phẩm. 

(1)  Phát triển kế hoạch khẩn cấp về an toàn và thông báo cho tất cả nhân viên nhà trường về các bước cần thực hiện theo kế hoạch. [Encinita (CA) Union Sch. Dist., 114 LRP 23545 (OCR  01/29/14).] ;

(2)  Cho phép học sinh dùng bút tiêm tự động epinephrine; [Franklin County (TN) Pub. Schs., 52 IDELR 143 (OCR 2009).] ;

(3)  Cấm sự hiện diện của các chất như đậu phộng và các sản phẩm từ đậu phộng trong các lớp học. [South Windsor (CT) Pub. Schs., 49 IDELR 107 (OCR 2007).];

(4)  Lắp đặt bồn rửa tay bên ngoài lớp học. [Encinitas (CA) Union Schs. Dist., 114 LRP 23545, (OCR 01/29/14).]; 

(5)  Thông báo cho nhân viên căng-tin về những hạn chế thực phẩm. [Henry County (MO) R-I Sch. Dist.,52 IDELR 233 (OCR 2009).];

Dị Ứng Môi Trường (Dị Ứng Với Nhiều Hóa Chất)

(1)  Giám sát bởi y tá có trình độ;

(2)  Phát triển chương trình đảm bảo có sẵn oxy;

(3)  Thực hiện chương trình cấp cứu.

          [Stafford County (VA) Pub. Schs., 70 IDELR 164 (OCR 2017).]

Động Kinh

(1)  Cung cấp sự hỗ trợ có đào tạo y tế để giải quyết các cơn động kinh.

          [Yakima (WA) Sch. Dist. No. 7, 64 IDELR 53 (OCR 2014).]

Bệnh Hirschsprung

(1)  Hỗ trợ sử dụng túi hậu môn giả.

[Alachua County (FL) Sch. Dist., 52 IDELR 204 (OCR 2009).]

Cho Ăn Bằng Ống Truyền Thức Ăn

(1)  Cung cấp dịch vụ cho ăn bằng ống truyền thức ăn trong lớp học.

[Huntsville (AL) City Schs., 73 IDELR 270 (OCR 2018).]

ADD/ADHD

(1)  Cho dùng thuốc trong ngày học.
[Letter to Mentink, 19 IDELR 1127 (OCR 1993).]