Menu Close

(16.9) Con tôi bị khuyết tật theo Mục 504. Nhà trường có nghĩa vụ gì về giáo dục?

(16.9) Con tôi bị khuyết tật theo Mục 504. Nhà trường có nghĩa vụ gì về giáo dục?

Mục 504 yêu cầu mỗi học khu hoặc cơ quan giáo dục (học khu) được bảo hiểm cung cấp giáo dục công miễn phí phù hợp (FAPE) cho mọi học sinh hội đủ điều kiện. [34 C.F.R. Sec. 104.33)(a).] Học khu phải cung cấp các dịch vụ giáo dục và dịch vụ liên quan có sẵn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật một cách đầy đủ tương tự như đáp ứng nhu cầu của học sinh không khuyết tật. [34 C.F.R. Sec. 104.33(b).] Giáo dục phù hợp theo Mục 504 được định nghĩa là: “việc cung cấp giáo dục thông thường hoặc đặc biệt, cũng như các hỗ trợ và dịch vụ liên quan” mà:

(1)  Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh khuyết tật một cách đầy đủ tương tự như đáp ứng nhu cầu của học sinh không khuyết tật; và

(2)  Được thực hiện theo quy trình của Mục 504.
[34 C.F.R. Sec. 104.33(b)(2).]

Khi xem xét liệu một học khu có đáp ứng các nghĩa vụ FAPE theo Mục 504 hay không, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) sẽ xem xét ba yếu tố:

(1)  Học Khu có đánh giá học sinh theo các yêu cầu của Mục 504 không?

(2)  Học Khu có xác định nhu cầu của học sinh dựa trên cơ sở cá nhân không:

(3)  Học Khu có cung cấp hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh không. [Mansfield (AR) Pub. Schs., 59 IDELR 265 (OCR 2012).]

Học khu không thể trốn tránh nghĩa vụ cung cấp FAPE theo Mục 504 bằng cách cáo buộc gây thay đổi cơ bản hoặc gánh nặng quá mức. [Xem Dear Colleagues Letter, 60 IDELR 167 (OCR 2013).]

Một đứa trẻ hội đủ điều kiện theo Mục 504/ADA trên cơ sở mắc khiếm khuyết hội đủ điều kiện dẫn đến hạn chế đáng kể của một hoạt động chính trong cuộc sống nên được đánh giá nhằm xác định nhu cầu nhận hỗ trợ và dịch vụ để nhận được FAPE. Tuy nhiên, việc có tiền sử mắc khiếm khuyết hoặc bản thân trẻ được coi là mắc khiếm khuyết không trao quyền cho học sinh đáp ứng một trong hai tiêu chí cho FAPE theo Mục 504/ADA.  Học sinh phải đáp ứng cả ba thành phần của tiêu chí đủ điều kiện Mục 504 để hội đủ điều kiện nhận được biện pháp bảo vệ và dịch vụ.  Học khu có thể cung cấp FAPE theo Mục 504 bằng phương thức cung cấp Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Educational Program, IEP) theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Disabilities Education Act, IDEA).  [34 C.F.R. Sec. 104.33(b)(2).] Xem Chương 4 để biết Thông Tin về Quy Trình IEP. Tuy nhiên, thông thường, các học khu sử dụng một tài liệu thường được gọi là Kế Hoạch 504 để xác định tình trạng khuyết tật của trẻ, báo cáo kết quả đánh giá, xác định các hỗ trợ và dịch vụ mà trẻ cần và quyết định việc xếp lớp mà trẻ sẽ được giảng dạy.