Menu Close

(16.12) Nếu tôi yêu cầu thẩm định về khả năng hội đủ điều kiện theo Mục 504, học khu có phải thẩm định con tôi để xác định xem con tôi có đủ điều kiện được điều chỉnh và/hoặc nhận dịch vụ hay không? Tôi có thể kháng cáo nếu con tôi bị từ chối khả năng hội đủ điều kiện không?

(16.12) Nếu tôi yêu cầu thẩm định về khả năng hội đủ điều kiện theo Mục 504, học khu có phải thẩm định con tôi để xác định xem con tôi có đủ điều kiện được điều chỉnh và/hoặc nhận dịch vụ hay không? Tôi có thể kháng cáo nếu con tôi bị từ chối khả năng hội đủ điều kiện không?

Không. Nếu học khu tin rằng con quý vị không bị “khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần mà làm hạn chế đáng kể hoạt động chính trong cuộc sống” thì học khu có thể từ chối đánh giá trẻ.  Quý vị sẽ phải nộp đơn và thắng trong phiên điều trần Mục 504 để yêu cầu học khu đánh giá khả năng hội đủ điều kiện cho con quý vị.  [OCR Memorandum April 29, 1993; 19 IDELR 876.]

Nếu con quý vị không được xác định là có khuyết tật theo mục đích của những điều chỉnh và/hoặc dịch vụ của Mục 504, quý vị có thể kháng cáo quyết định đó. Cơ quan giáo dục địa phương chịu trách nhiệm sắp xếp quy trình điều trần theo Mục 504. Viên chức điều trần do cơ quan giáo dục địa phương chọn phải độc lập với cơ quan địa phương. Ví dụ: viên chức điều trần có thể là quản trị viên giáo dục đặc biệt từ học khu khác, từ Văn Phòng Giáo Dục Quận hoặc từ khu vực chương trình giáo dục đặc biệt (miễn là không có xung đột lợi ích).  Xem phần Hỏi Đáp #16 dưới đây.