Menu Close

(16.20) Đâu là các quy tắc điều chỉnh việc kỷ luật học sinh được xác định là mắc khuyết tật theo Mục 504?

(16.20) Đâu là các quy tắc điều chỉnh việc kỷ luật học sinh được xác định là mắc khuyết tật theo Mục 504?

Nếu việc kỷ luật học sinh dẫn đến việc trẻ bị loại khỏi việc xếp lớp giáo dục và việc đình chỉ đó gây ra “một sự thay đổi quan trọng về xếp lớp”, thì Mục 504 yêu cầu nhà trường phải tiến hành đánh giá trước khi tiến hành đình chỉ học do bị kỷ luật. [34 C.F.R. Sec. 104.35(a).] Theo OCR, việc loại trừ học sinh trong hơn 10 ngày liên tiếp, loại trừ trong một khoảng thời gian không xác định và loại trừ vĩnh viễn học sinh (đuổi học) có thể tạo thành những thay đổi quan trọng về xếp lớp theo Mục 504. Một loạt các lần đình chỉ — mỗi lần kéo dài 10 ngày hoặc ít hơn, có thể tạo ra “tần suất liên tiếp loại trừ” — cũng có thể là thay đổi quan trọng về xếp lớp. [Office for Civil Rights, Letter re: Akron City School Dist., 19 IDELR 542 (Nov. 18, 1992) (cited in Parents of Student W. v. Puyallup Sch. Dist., No. 3, 31 F.3d 1489, 1495 (9th Cir. 1994).]

Tương tự như quy trình theo IDEA, đánh giá này theo Mục 504 được gọi là Đánh Giá Xác Định Biểu Hiện (Manifestation Determination Review, MDR). Việc đánh giá hoặc MDR nhằm hai mục đích:

(1)  Xác định xem hành vi sai trái trong hành động kỷ luật có liên quan đến tình trạng khuyết tật học sinh hay không; và,

(2)  Nếu có, xác định xem việc xếp lớp giáo dục hiện tại của học sinh có phù hợp hay không. [34 C.F.R. Sec. 104.35(d).]  

Nếu hành vi hoặc hành vi sai trái được xác định là có liên quan đến tình trạng khuyết tật của học sinh hoặc nếu việc xếp lớp hiện tại của học sinh là không phù hợp, nhà trường không thể đuổi học học sinh và nên xem xét và sửa đổi các dịch vụ 504 của học sinh để đảm bảo rằng học khu đang cung cấp FAPE cho học sinh.

Việc xác định mối quan hệ giữa hành vi sai trái và tình trạng khuyết tật có thể được thực hiện bởi cùng một nhóm người đưa ra quyết định xếp lớp ban đầu cho học sinh theo Mục 504. Thông tin đánh giá tâm lý gần đây liên quan đến hành vi nên được cung cấp cho nhóm. Quyết định này sẽ không được đưa ra bởi những người chịu trách nhiệm về quy trình kỷ luật thông thường của học khu, như những người quản lý thiếu chuyên môn và kiến thức cá nhân về học sinh. Tuy nhiên, những người này có thể tham gia với tư cách là thành viên của nhóm quyết định xếp lớp.

Nếu xác định được rằng hành vi sai trái không phải bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật của học sinh, học sinh có thể bị đuổi học theo cách giống như học sinh không khuyết tật. Đối với học sinh chỉ đủ hội điều kiện theo Mục 504, Mục 504 và ADA sẽ cho phép tất cả các dịch vụ giáo dục chấm dứt. Đây là một trong những khác biệt giữa các tiêu chuẩn trong Mục 504 và những tiêu chuẩn áp dụng cho học sinh hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo IDEA.

Theo IDEA, học khu phải tiếp tục cung cấp FAPE cho học sinh đã bị đuổi học. [Discipline of Student with Disabilities in Elementary and Secondary Schools, OCR, October 1996, available at: http://corporate.findlaw.com/law-library/discipline-of-students-with-disabilities-in-elementary-and.html.]

Một điểm khác biệt quan trọng giữa các quy trình kỷ luật Mục 504 và IDEA chính là những điều có thể xảy ra với học sinh hội đủ điều kiện theo Mục 504 trong khi các quyết định giáo dục quan trọng này đang được đưa ra tại MDR hoặc phiên điều trần hành chính.  Không giống như các quy trình kỷ luật của IDEA, các quy trình của Mục 504 không có điều khoản “giữ nguyên trạng”. Do đó, ngay cả khi quý vị đã yêu cầu phiên điều trần để phản đối kết quả của MDR và phiên điều trần đang chờ xử lý, việc xếp lớp hoặc dịch vụ của học sinh Mục 504 có thể bị thay đổi hoặc trẻ có thể bị đuổi học.  Tuy nhiên, OCR đề xuất rằng việc thay đổi xếp lớp của học sinh trước khi phụ huynh phản đối quyết định “có vẻ làm giảm các quyền được cung cấp theo thủ tục pháp lý”, và đề xuất rằng “hệ thống thủ tục pháp lý công bằng sẽ bao gồm việc học khu chờ kết quả của quy trình trước khi thực hiện thay đổi”. [Letter to Zirkel,22 IDELR 667(1995).] Nếu hành vi liên quan đến việc sử dụng rượu hoặc ma túy bất hợp pháp hiện tại, học khu có thể thực hiện hành động kỷ luật với học sinh khuyết tật ở mức độ tương tự như thực hiện hành động kỷ luật với học sinh không khuyết tật.