Menu Close

(16.16) Mục 504 có thiết lập các biện pháp bảo vệ theo thủ tục cho phụ huynh không?

(16.16) Mục 504 có thiết lập các biện pháp bảo vệ theo thủ tục cho phụ huynh không?

Có. Mục 504 yêu cầu các học khu thiết lập một hệ thống các biện pháp bảo vệ theo thủ tục để đưa vào các quyền sau đây cho phụ huynh:

(1)  Quyền nhận thông báo bằng văn bản về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục có chứa thông tin về việc xác định, đánh giá, từ chối đánh giá và xếp lớp giáo dục cho trẻ. [Forest Hills (OH) Local Sch. Dist., 58 IDELR 114 (OCR 2011).];

(2)  Quyền nhận được thông tin về việc từ chối xếp lớp giáo dục và bất kỳ thay đổi đáng kể nào về việc xếp lớp. [Hudson (NH) Sch. Dist., 58 IDELR 22 (OCR 2011).];

(3)  Quyền nhận đánh giá về trẻ bị nghi ngờ mắc khuyết tật trước quá trình xếp lớp ban đầu và trước bất kỳ thay đổi đáng kể nào về việc xếp lớp sau đó.  [Lourdes Charter Sch., 57 IDELR 53 (OCR 2011).];

(4)  Cơ hội để kiểm tra tất cả các hồ sơ có liên quan một cách kịp thời. [Indian Prairie Sch. Dist., 51 IDELR 255 (OCR 2008).];

(5)  Quyền đối với phiên điều trần công tâm, phụ huynh được tham gia và có luật sư đại diện, cho các tranh chấp liên quan đến việc xác định, đánh giá hoặc xếp lớp giáo dục cho trẻ. [Talbot County (OH) Pub. Schs., 52 IDELR 205 (OCR 2008).];

(6)  Quyền kháng cáo quyết định cuối cùng của viên chức phiên điều trần công tâm lên tòa án có thẩm quyền xét xử. [Forest Hills (Oh) Local Sch., 58 IDELR 114 (OCR 2011).];