Menu Close

(16.24) Tôi có những quyền gì theo Mục 504 nếu tôi không đồng ý với Học Khu?

(16.24) Tôi có những quyền gì theo Mục 504 nếu tôi không đồng ý với Học Khu?

Nếu quý vị không đồng ý với học khu về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc xác định, đánh giá, cung cấp FAPE hoặc xếp lớp, quý vị có thể yêu cầu phiên điều trần Mục 504. Các quy định yêu cầu phiên điều trần phải công tâm và phụ huynh có cơ hội tham gia và có luật sư đại diện. [34 C.F.R. 104.36.] Mỗi học khu tự thiết lập các thủ tục điều trần Mục 504. Học khu chọn một viên chức điều trần để đưa ra quyết định cho sự bất đồng. OCR tuyên bố rằng nhân viên và thành viên hội đồng của học khu không được đảm nhận vai trò nhân viên điều trần. Nếu học khu khác ký hợp đồng với học khu của quý vị để cung cấp dịch vụ cho học sinh khuyết tật, nhân viên của học khu đó cũng bị cấm đảm nhận vai trò nhân viên điều trần. [Letter to Anonymous,18 IDELR 230 (OCR 1991).]

Tuy nhiên, nếu quý vị tin rằng con quý vị không được trao các quyền của mình theo Mục 504 (ví dụ: học khu đã không tuân theo các yêu cầu và thủ tục của Mục 504), quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tới OCR.  OCR quản lý và thi hành các biện pháp bảo vệ Mục 504 trong giáo dục.  Quý vị có 180 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm bị cáo buộc để nộp đơn khiếu nại tới OCR. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tới OCR theo địa chỉ:

U.S. Department of Education

Office for Civil Rights, Region IX Office

50 Beale Street, Suite 7200

San Francisco, CA 94105

Điện Thoại: 415-486-5555

TDY: 877-521-2172

FAX: 415-486-5570

Xem Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại Về Tuân Thủ.