Menu Close

(16.5) Một vài ví dụ về sự điều chỉnh hợp lý theo Mục 504/ADA là gì?

(16.5) Một vài ví dụ về sự điều chỉnh hợp lý theo Mục 504/ADA là gì?

Để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của trẻ khuyết tật trong các chương trình, học khu có thể cần có những thay đổi không đáng kể trong việc cung cấp chương trình, thiết bị chuyên dụng và công nghệ hỗ trợ, phương tiện dành cho người khuyết tật, trợ lý sức khỏe cá nhân, thông tin liên lạc ở định dạng thay thế, cho phép sử dụng động vật phục vụ được huấn luyện và dịch vụ giáo dục đặc biệt.