Menu Close

(9.10) តើសិស្សណាខ្លះដែលទទួលបានសេវាកម្មព្យាបាលមុខងារវិជ្ជាជីវៈ​ ឬការព្យាបាល​ដោយចលនា​ពីផ្នែក​​​​​សេវា​ CCS?

(9.10) តើសិស្សណាខ្លះដែលទទួលបានសេវាកម្មព្យាបាលមុខងារវិជ្ជាជីវៈ​ ឬការព្យាបាល​ដោយចលនា​ពីផ្នែក​​​​​សេវា​ CCS?

បន្ទាប់ពីមណ្ឌលសិក្សាធិការបានវាយតម្លៃលើ​សិស្សហើយ ប្រសិនបើក្រុមការងារ កម្មវិធី IEP សង្ស័យថា​គាត់​អាច​​ត្រូវការការព្យាបាលមុខងារ​វិជ្ជាជីវៈ ឬការព្យាបាល ​ដោយចលនា​សម្រាប់​ទាំងហេតុផលវេជ្ជសាស្ត្រ និង​ហេតុ​ផល​​​អប់រំ ដូច្នេះ​​ក្រុម ការងារ​ត្រូវ​បញ្ជូនគាត់​ទៅកាន់ផ្នែក​សេវា CCS សម្រាប់ការវាយតម្លៃលើការ ព្យាបាល​ OT ឬ PT។ [Cal. Gov. Code Secs. 7572(a) & 7575(a)(1).] មានតែ​សិស្សដែលពិនិត្យ​ឃើញ​ថាត្រូវការការព្យាបាល​ណាមួយ​ក្នុងចំណោមការ ព្យាបា​ល​ទាំងនេះ​​ដោយសារ​ហេតុផលវេជ្ជសាស្រ្តនោះប៉ុណ្ណោះ​ ទើប​​ទទួលបាន សេវាក​ម្ម​ពីផ្នែក​សេវា CCS។ ប្រសិនបើក្រុមការងារកម្មវិធី​ IEP មិនគិតថាមាន តម្រូវការ​វេជ្ជសាស្ត្រ​សម្រាប់ការព្យាបាល​ទេ​ ឬប្រសិនបើ​ផ្នែក​​​សេវា​ CCS មិន ជឿជាក់ថា​សិស្សត្រូវការការព្យាបាល​ដោយហេតុផល​វេជ្ជសាស្រ្ត​នោះទេ​ ដូច្នេះ​សិស្ស​​នឹង​ទទួលការព្យាបាលពីមណ្ឌលសិក្សាធិការ ប្រសិនបើវាមាន​ភាព​ចាំបាច់ ខាងផ្នែក​អប់រំ។ ទាំងផ្នែក​សេវា​​ CCS និងមណ្ឌលសិក្សាធិការ ពួកគេ​ត្រូវ​ធ្វើការ វាយតម្លៃ​សមស្រប​ មុនពេល​ផ្តល់​ការណែនាំ​ ឬបដិសេធសេវាព្យាបាល​ OT / PT។ [Cal. Gov. Code Sec. 7575(a)(2).]

ភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ មានន័យថា​ការព្យាបាលនោះ ត្រូវការ​ចាំបាច់​ដើម្បី​ទទួលបាន​បំណិន ឬ​បង្កា​កុំ​​​ឲ្យមាន​ការ​បាត់បង់បំណិន​​មុខងារនោះ​បន្ថែមទៀត ឬកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ និងភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៃ​ពិការ​ភាព​រាងកាយ។ [2 C.C.R. Sec. 60300(n).] ក្រៅពី​តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ការព្យាបាលកូនរបស់ អ្នក​ក៏ត្រូវបំពេញ​នូវ​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​​សិទ្ធិទទួល​បាន​លក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ​របស់ផ្នែក​ សេវា​​ CCS ផងដែរ។ លក្ខខណ្ឌទូទៅបំផុត​ចំពោះសិស្សដែលត្រូវការការអប់រំ ពិសេសគឺ៖ ជម្ងឺពិការផ្នែក​​ខួរក្បាល ​ជំងឺ​សរសៃ​ប្រសាទ​និង​សាច់ដុំដែល​ធ្វើឲ្យ​​មានភាពចុះខ្សោយ និងភាពលែងលូតលាស់សាច់ដុំ ដូចជាជំងឺ​ខួរឆ្អឹងខ្នង​ រោគ​​ខ្សោយ​​សាច់ដុំ និងការរួមស្វិតនៃសាច់ដុំ ជម្ងឺសាច់ដុំនិងឆ្អឹងរ៉ាំរ៉ៃ ការ​ខូចទ្រង់​ទ្រាយ ​ឬ​របួសនានា​​ ដូចជា​ជំងឺឆ្អឹង​ប្រេះស្រួយពីកំណើត ការ​កោងសន្លាក់ ការ​ឈឺសន្លាក់ ឆ្អឹង ការកាត់​អវៈយវៈ​ ឬសរីរាង្គណាមួយ និង​ការ​កន្ត្រាក់​សាច់ដុំ​ដែលបណ្តាល​ មកពីការរលាកជាដើម​។ [2 C.C.R. Sec. 60300(j).] លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែល មានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាល OT ឬ PT ដោយផ្នែក​សេវា​​ CCS ត្រូវបាន​ចែង បញ្ជាក់​នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនេះ​។ [22 C.C.R. Secs. 41515.1 និងផ្នែកបន្តបន្ទាប់​]

ការចំណុចវាយតម្លៃរបស់ទីភ្នាក់ងារ​សេវា​ CCS គឺផ្តោតទៅលើការដោះស្រាយ បញ្ហាកង្វះបំណិត​ជីវិតមុខងារ ឬ​ដែនកំណត់រូបរាងកាយ ដោយ​មិនផ្តោត​​ជា​ចម្បង ​​តែ​ទៅលើការសិក្សា ឬកិច្ចការអប់រំផ្សេងទៀតនោះ​ទេ។ សម្រាប់​សិស្សនៅក្នុង ការអប់រំពិសេសមួយចំនួន បំណិន​និងកិច្ចការទាំងនេះ ​ជារឿយៗ​តែង​​អាច​​មាន​ភាព​ជាន់​​គ្នា​​។ សំខាន់បំផុត​ត្រូវ​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​ជាមុន ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​ ត្រូវ​ពិភាក្សា​ពីជំនាញ​ជាន់គ្នា​ទាំងនេះ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​​ប្រជុំ​កម្មវិធី IEP ដើម្បីឲ្យគោលដៅ និង​វត្ថុ​បំណង​/ចំណុចគោល​ប្រចាំឆ្នាំ​ពាក់ព័ន្ធ​ អាចត្រូវបានបង្កើត​ឡើង​ដោយក្រុម ការងា​រ IEP បូក​រួមទាំង​ផ្នែក​សេវា​​ CCS ផងដែរ​។

ច្បាប់អប់រំពិសេសរបស់សហព័ន្ធនិងរដ្ឋ មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូលំទូលាយ​ចំពោះ ការព្យាបាល​ OT/PT ច្រើន​ជាងផ្នែក​សេវា​ CCS។ ក្រោមស្តង់ដាមួយ​ដែលមាន ឈ្មោះ​​ថា​ “ភាពចាំបាច់នៃការអប់រំ” ការព្យាបាល OT/PT ត្រូវបានផ្តល់​ជូននៅ​ពេល​​មាន​តម្រូវការ​ចាំបាច់​ដើម្បីជួយឲ្យសិស្សម្នាក់​ “ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ការ​អប់រំពិសេស”។ [34 C.F.R. Sec. 300.34(a).] ការព្យាបាលដោយចលនា​ ជាធម្មតា​ត្រូវបានកំណត់​និយម​ន័យ​ដោយ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​ថា​ជាសេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អ្នកព្យាបាល ចលនា​​ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាម្នាក់​។ [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(9).] ការព្យាបាលមុខងារ​វិជ្ជាជីវៈ​ ត្រូវបានកំណត់​និយមន័យ​ដោយ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​ថា​ជាសេវាកម្ម​ដែលផ្តល់​ដោយ​អ្នកព្យាបាលមុខងារ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ដែលមាន លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាម្នាក់​ និង​រួមបញ្ចូល​ទាំងការកែលម្អ​ ការអភិវឌ្ឍ ឬ​ការស្តារមុខងារវិជ្ជាជីវៈដែលអន់ខ្សោយ​ ឬបាត់បង់ដោយសារ​តែ​ជំងឺ​ ការរងរបួស ឬការបាត់​បង់​​មុខងារ​សំខាន់ៗ​ ការ​ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង​នូវសមត្ថភាព​ក្នុងការ​អនុវត្ត កិច្ចការសម្រាប់​ការបំពេញ​មុខងារ​ដោយ​ឯករាជ្យ ប្រសិនបើមុខងារត្រូវបានចុះខ្សោយ ឬបាត់បង់ និង​ការ​ការពារ​តាមរយៈ​អន្តរាគមន៍​ពី​ដើមទី​ ភាពចុះ​ខ្សោយ ឬការ បាត់​​បង់មុខងារដំណាក់កាលដំបូង​ និង​ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់​។ [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(6).]