Menu Close

(9.8) តើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់​សម្រាប់​ការ​អប់រំពិសេស និងការដាក់ ពាក្យ​បណ្ដឹង​សម្រាប់ការ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​ ត្រូវ​អនុវត្ត​ទៅលើ​ភាព​មិន ឯកភាព​គ្នា​ ឬបញ្ហានានា​ជាមួយ​នឹងផ្នែក​​​សេវា​ CCS ដែរឬទេ?

(9.8) តើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់​សម្រាប់​ការ​អប់រំពិសេស និងការដាក់ ពាក្យ​បណ្ដឹង​សម្រាប់ការ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​ ត្រូវ​អនុវត្ត​ទៅលើ​ភាព​មិន ឯកភាព​គ្នា​ ឬបញ្ហានានា​ជាមួយ​នឹងផ្នែក​​​សេវា​ CCS ដែរឬទេ?

ភាព​មិនឯកភាព​គ្នារវាងអ្នក និងផ្នែក​សេវា​​ CCS ពាក់ព័ន្ធ​នឹងសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​របស់ កូនខ្ញុំ​សម្រាប់​សេ​វាកម្ម របស់ផ្នែក​សេវា​​ CCS (ឬចំនួនទឹកប្រាក់ ឬប្រភេទសេវាកម្ម ដែលផ្តល់ដោយ​ផ្នែកសេវា​​ CCS) អាចត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​​តាមរយៈប្រព័ន្ធកិច្ច​ដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវ​តាមច្បាប់​​សម្រាប់ការ​អប់រំពិសេស។ [Cal. Gov. Code Secs. 7572(c)(3) & 7586(a).] រាល់សំណើសុំ​សវនាការលើ​កិច្ច​ដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវ​តាម ច្បាប់ទាំង​អស់ នឹង​នាំ​មកនូវ​​ការធ្វើ​សវនាការ​មួយជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​​​​​ទទួលខុសត្រូវ ទាំងអស់របស់រដ្ឋ ឬមូលដ្ឋានដែលបាន​ចូលរួមជាភាគី។ [Cal. Gov. Code Sec. 7586(c).]

សម្រាប់ការខកខាន​របស់ទីភ្នាក់ងារក្រៅពី​ផ្នែក​អប់រំ ក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិ អន្តរក្រសួង ឬក្នុងការ​ផ្តល់​សេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី IEP របស់សិស្ស អ្នកអាចប្រើប្រាស់​កិច្ច​ដំណើរការ​ពាក្យ​​បណ្ដឹង​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់បាន​។   [2 C.C.R. Sec. 60560; 5 C.C.R. Sec. 4650(a)(7)(D).] មើលជំពូក​ 6 ព័ត៌មាន​ស្តីពីនីតិវិធី​នៃ​កិច្ចដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវ /ការអនុវត្ត​តាមច្បាប់​​​។

លើសពីនេះទៀត នៅពេលដែលសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី IEP របស់កូន​អ្នកមិនត្រូវបាន​ផ្តល់​ជូនដោយសារតែមានវិវាទស្តីពី​ថា​តើ​ទីភ្នាក់ងារមួយណា​ដែល​​គួរផ្តល់សេវា ឬទូទាត់​សេវាកម្មនេះ  ពេលនោះ​អ្នក​អាច​ប្រគល់​លិខិត​ជូនដំណឹង អំពីការខកខាន​ក្នុងការ​ផ្តល់សេវាកម្មនេះ​ទៅកាន់​ប្រធានផ្នែក​បង្រៀន​សាធារណៈ ឬទៅកាន់​លេខាធិការទីភ្នាក់ងារ​សុខា​ភិ​បាល និង​​សេវា​មនុស្ស​ជាតិ (​​Health and Human Services Agency)​។ [Cal. Gov. Code Sec. 7585.]

ប្រធាន​ផ្នែ​កបង្រៀន​សាធារណៈនៃ​នាយកដ្ឋាន​អប់រំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Education)
1430 N Street
Sacramento, CA 95814

លេខាធិការទីភ្នាក់ងារ​សុខា​ភិ​បាល និង​សេវា​មនុស្ស​ជាតិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (California Health and Human Services Agency)
1600 Ninth Street, Room 460
Sacramento, CA 95814

អ្នកគួរតែផ្តល់ការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅមណ្ឌលសិក្សាធិការអំពីការ​ខកខានមិនបាន​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​នៅក្នុងកម្មវិធី IEP របស់កូនអ្នក។  នៅក្នុងលិខិត ​របស់អ្នក ត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីសេវាកម្មណាមួយដែលមិនបានផ្តល់ដល់​កូន អ្នក​។ ភ្ជាប់សេចក្តី​ចម្លងមួយច្បាប់​នៃកម្មវិធី IEP (ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រុះ​សម្រួល​ ឬសេចក្តីសម្រច​របស់សវនាការ​លើ​កិច្ច​ដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់​) ជាមួយនឹង ​​សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី​ការមិនបាន​ផ្តល់សេវាកម្មនោះ​។ នៅពេលដែល​ទីភ្នាក់ងារ ណាមួយទទួលបានសេចក្តីដំណឹង ទីភ្នាក់ងារនោះ​ត្រូវតែបញ្ជូនវាទៅកាន់​ទីភ្នាក់ងារ ​ផ្សេង​ទៀត ហើយទីភ្នាក់ងារទាំងពីរត្រូវធ្វើការ​ណាត់ជួបគ្នាក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ អ្នកត្រូវតែទទួលបានដំណោះស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពី​កិច្ចប្រជុំនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងដំណោះស្រាយនោះទេ​ អ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅ​កាន់ប្រធាន​ការិយាល័យ​សវនាការ​រដ្ឋបាល (Office of Administrative Hearings, OAH) បាន។ ប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន​ ពួកគេត្រូវតែប្រគល់​វិវាទរបស់ ពួកគេទៅកាន់ប្រធាន​ OAH ។ ប្រធាននោះ​ មានពេល 30 ថ្ងៃក្នុងការចេញសេចក្តី សម្រេចមួយដែលនឹង​ចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ច​ផ្លូវច្បាប់​ទៅ​លើ​​គ្រប់​​ភាគី​ទាំងអស់។ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកកំពុងទទួលបានសេវាកម្មពីទីភ្នាក់ងារណា​មួយក្នុងចំណោម ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ នៅ​ពេល​​​ដែលអ្នកប្រគល់​លិខិត​ជូនដំណឹងរបស់អ្នក ពេលនោះ ​សេវាកម្មត្រូវតែបន្តព្យួរ​ដំណោះស្រាយ​នៃ​វិវាទ​នេះ​។ [Cal. Gov. Code Sec. 7585; 2 C.C.R. Secs. 60600 & 60610.] កិច្ច​ដំណើរការទាំង​ស្រុង ត្រូវតែបញ្ចប់ក្នុង រយៈ​ពេល 60 ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពីថ្ងៃ​ទទួលការ​ជូនដំណឹង​ពី​ភ្នាក់ងារ​ណា​មួយ​​​។​ នៅពេល សេវាកម្មត្រូវបានរួម​បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី IEP ដោយគ្មាន​ការ​ណែនាំ​ពីទីភ្នាក់ងារ ក្រៅពីការ​អប់រំ ​ពេលនោះ​វិវាទគឺមានជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​តែ​រវាងអ្នក និងសាលារៀនតែ​ប៉ុណ្ណោះ។ កិច្ច​ដំណើរការជូនដំណឹងខាងលើ មិនអាចយកមកប្រើបានទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់​កិច្ច​ដំណើរការពាក្យបណ្តឹងស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​តាមច្បាប់ ​ដែល​បានពិភាក្សា​ខាង​លើ​​​។