Menu Close

(8.1) Đứa con bị khuyết tật của tôi có được đối xử theo luật giống như trẻ không khuyết tật nếu con tôi bị đình chỉ hoặc đuổi học không?

(8.1) Đứa con bị khuyết tật của tôi có được đối xử theo luật giống như trẻ không khuyết tật nếu con tôi bị đình chỉ hoặc đuổi học không?

Trẻ khuyết tật có thể bị kỷ luật (đình chỉ hoặc đuổi học) vì những lý do và với mức độ giống hệt như trẻ không khuyết tật. Tuy nhiên, có những quy tắc và biện pháp bảo vệ bổ sung mà trường phải tuân thủ. Những quy tắc này chủ yếu nhằm đảm bảo trường cân nhắc tình trạng khuyết tật của con quý vị ở các giai đoạn khác nhau khi thực hiện kỷ luật. Những quy tắc này bao gồm:

(1)  Xác Định Biểu Hiện:  một đánh giá đặc biệt xem xét tình trạng khuyết tật của con quý vị hay việc trường không tuân thủ IEP đã dẫn đến hành vi sai trái mà con quý vị bị cho là phạm phải;

(2)  Những trường hợp đặc biệt về vi phạm liên quan đến vũ khí, ma túy, và thương tích cơ thể nghiêm trọng;

(3)  Kỷ luật trẻ bị khuyết tật nhưng chưa được xác định hội đủ điều kiện có IEP; và

(4) Kỷ luật trẻ khuyết tật hội đủ điều kiện có kế hoạch Mục 504.

Những biện pháp bảo vệ đặc biệt này, thời điểm áp dụng và cách thức các biện pháp bảo vệ trẻ khuyết tật theo cả IDEA và Mục 504 được giải thích trong chương bên dưới. Xem câu hỏi 7 đến câu hỏi 20.