Menu Close

(8.16) Con tôi đang bị đuổi học và chưa được đánh giá về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, nhưng kể từ khi sự cố xảy ra, tôi đã yêu cầu đánh giá. Điều gì sẽ xảy ra với việc xếp lớp của con tôi trong khi chúng tôi đang chờ kết quả của đánh giá đó?

(8.16) Con tôi đang bị đuổi học và chưa được đánh giá về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, nhưng kể từ khi sự cố xảy ra, tôi đã yêu cầu đánh giá. Điều gì sẽ xảy ra với việc xếp lớp của con tôi trong khi chúng tôi đang chờ kết quả của đánh giá đó?

Khi quý vị yêu cầu đánh giá về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt sau khi sự cố về hành vi dẫn đến đề xuất đuổi học, đánh giá phải được thực hiện nhanh hơn. Tuy nhiên, cho đến khi có kết quả của đánh giá, con quý vị sẽ ở trong môi trường giáo dục do lãnh đạo trường học quyết định. Điều này nghĩa là con quý vị có thể bị đuổi học trước khi quy trình thẩm định nhanh hoàn tất. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(5)(D); 34 C.F.R. Sec. 300.534(d)(2).]