Menu Close

(8.5) Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi bị đình chỉ?

(8.5) Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi bị đình chỉ?

Giáo viên có thể đình chỉ học sinh trong tối đa 2 ngày. [Cal. Ed. Code Sec. 48910.]  Hiệu trưởng có thể đình chỉ học sinh trong tối đa 5 ngày. [Cal. Ed. Code Sec. 48911.] Thông thường, với đình chỉ, sẽ có một cuộc họp trước đình chỉ với sự tham gia của hiệu trưởng, giáo viên và học sinh. Tại cuộc họp đó, học sinh được cho biết lý do vì sao bị đình chỉ và những bằng chứng chống lại học sinh cũng như được trao cơ hội kể lại sự việc và đưa ra bất kỳ bằng chứng nào có lợi cho học sinh. Luật pháp không yêu cầu trường học phải đợi phụ huynh đến để tổ chức cuộc họp trước đình chỉ này. [Cal. Ed. Code Sec. 48911(b).] Tuy nhiên, trường học bắt buộc phải có những nỗ lực hợp lý để liên hệ với phụ huynh qua điện thoại tại thời điểm đình chỉ. [Cal. Ed. Code Sec. 48911(d).]

Học sinh có thể bị đình chỉ mà không có cuộc họp trước đình chỉ nếu hiệu trưởng xác định được rằng có tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp là trường hợp có “mối nguy hiểm hiện tại và rõ ràng” đến tính mạng, sự an toàn hoặc sức khỏe của học sinh hoặc nhân viên nhà trường. [Cal. Ed. Code Sec. 48911(c).] Nếu không tổ chức cuộc họp trước đình chỉ, vì tình huống khẩn cấp, trường học phải tổ chức cuộc họp trong vòng hai ngày học. Cả phụ huynh và học sinh phải được thông báo về cuộc họp này và học sinh phải được cho phép quay lại học sở để tham dự. [Cal. Ed. Code Sec. 48911(c).] Quý vị cũng phải được thông báo bằng văn bản về việc đình chỉ. [Cal. Ed. Code Sec. 48911(d).] Thông báo bằng văn bản phải nêu rõ mục hoặc các mục của Bộ Luật Giáo Dục mà học khu cho biết con quý vị đã vi phạm. Quý vị cần phản hồi kịp thời bất kỳ yêu cầu nào từ nhân viên trường học về tham dự cuộc họp liên quan đến hành vi của con quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 48911(f).]