Menu Close

(8.14) Tôi cho rằng tình trạng khuyết tật của con tôi đã gây ra hành vi sai trái của trẻ, nhưng học khu chưa bao giờ đánh giá con tôi để trẻ nhận được giáo dục đặc biệt. Các quy tắc về kỷ luật học sinh giáo dục đặc biệt sẽ được áp dụng cho con tôi phải không?

(8.14) Tôi cho rằng tình trạng khuyết tật của con tôi đã gây ra hành vi sai trái của trẻ, nhưng học khu chưa bao giờ đánh giá con tôi để trẻ nhận được giáo dục đặc biệt. Các quy tắc về kỷ luật học sinh giáo dục đặc biệt sẽ được áp dụng cho con tôi phải không?

Các quy tắc kỷ luật theo chương trình giáo dục đặc biệt sẽ được áp dụng nếu, trước khi xảy ra sự cố về hành vi, học khu “biết thông tin” về việc con quý vị bị hoặc có thể bị khuyết tật. Nếu con quý vị chưa được xác định là học sinh giáo dục đặc biệt, có ba tình huống mà trong đó học khu sẽ “được coi là” biết thông tin này:

(1)  Khi phụ huynh bày tỏ mối lo ngại bằng văn bản (trước khi hành vi sai trái của học sinh xảy ra) với người quản lý trường học hoặcgiáo viên của học sinh rằng học sinh đó cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan;

(2)  Khi phụ huynh yêu cầu (trước khi hành vi sai trái xảy ra) rằng học sinh cần được đánh giá về giáo dục đặc biệt; và

(3)  Khi, trước khi hành vi sai trái xảy ra,  giáo viên hoặc nhân viên khác của trường bày tỏ trực tiếp những mối lo ngại cụ thể về một kiểu hành vi với giám đốc phụ trách giáo dục đặc biệt hoặc nhân viên giám sát khác.

[20 U.S.C. Sec. 1415(k)(5); 34 C.F.R. Sec. 300.534(b).]

Có ba tình huống mà trong đó học khu sẽ không được coi là biết thông tin:

(1)  Khi học khu đã thẩm định học sinh và xác định học sinh không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt;

(2)  Khi phụ huynh không cho phép đánh giá; hoặc

(3)  Phụ huynh đã từ chối các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

[34 C.F.R. Sec. 300.534(c).]

Trong những tình huống này, học sinh không được bảo vệ theo các quy tắc kỷ luật theo chương trình giáo dục đặc biệt.