Menu Close

(8.25) Tôi có thể làm gì nếu con tôi bị giáo viên hoặc nhân viên khác của trường lạm dụng thể chất hoặc tinh thần?

(8.25) Tôi có thể làm gì nếu con tôi bị giáo viên hoặc nhân viên khác của trường lạm dụng thể chất hoặc tinh thần?

Cho dù là trong bối cảnh “kỷ luật” hay bối cảnh khác, quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại cho Sở Giáo Dục California (California Department of Education, CDE) theo Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất nếu: (1) một đứa trẻ hoặc một nhóm trẻ ở trong tình trạng nguy hiểm cấp bách về thể chất; hoặc (2) sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của một đứa trẻ hoặc một nhóm trẻ bị đe dọa. CDE phải can thiệp trực tiếp và không chuyển khiếu nại đến học khu để tiến hành điều tra tại địa phương. [5 C.C.R. Secs. 4611(a) & 4650(a)(7)(C).] Xem các câu hỏi liên quan đến Khiếu Nại Về Tuân Thủ trong Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.

Nếu học khu vi phạm bất kỳ luật nào của tiểu bang về biện pháp can thiệp khẩn cấp, quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về việc tuân thủ giáo dục đặc biệt cho Sở Giáo Dục California (CDE). [34 C.F.R. Sec. 300.151-153.] Xem các câu hỏi liên quan đến Khiếu Nại Về Tuân Thủ trong Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.